ارزیابی شاخص‌های مؤثر در مکان‌یابی صنعت مبلمان از دیدگاه فروشندگان استان خراسان شمالی: کاربرد فناوری AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

انجام بررسی های مکان‌یابی درست و مناسب، علاوه بر تأثیر اقتصادی بر عملکرد واحد صنعتی، اثرگذاری های اجتماعی، زیست‌محیطی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه محل احداث خود خواهد داشت. در ضمن ویژگی‌های منطقه‌ای نیز به‌عنوان عوامل کلیدی مؤثر در تعیین محل در مسائل مکان‌یابی به شمار می آید که باعث ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاون در آن مکان می شود. تعیین شاخص‌های مؤثر در مکان‌یابی صنعت مبلمان از دیدگاه فروشندگان هدف این ارزیابی می‌باشد که در سال 1389 در استان خراسان شمالی صورت پذیرفت. بدین‌منظور پس از بررسی منابع و انجام مصاحبه‌های تخصصی، شاخص‌های تأثیرگذار شناسایی و در پنج گروه اصلی «مواد و فرآورده»، «زیرساختی»، «انسانی»، «اقتصادی» و «قوانین و مقررات» تقسیم‌بندی شد. ارزش وزنی شاخص‌ها با دریافت دیدگاه های فروشندگان باتجربه در این صنعت و بهره‌گیری از روش منعطف و کاربردی تحلیل سلسله مراتبی ([1]AHP) در محیط نرم‌افزاری Expert Choice تعیین شد. نتایج نشان داد در بین 45 شاخص تأثیرگذار در مکان‌یابی کارخانه مبلمان، شاخص‌های مواد اولیه، فاصله از بازار و وجود سرمایه‌گذاران به‌ترتیب با ارزش دهی وزنی 126/0، 114/0 و 099/0 در بالاترین اولویت‌ها قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


1- Azizi, M. 2002. Evaluation of Plywood and Veneer industry Location and development in Iran, PhD Dissertation in Wood & Paper Sciences and Industries, University of Tehran. (In Persian)
2- Azizi, M., S. Amiri, A. Memariani. 2006. A Study of Plywood & Veneer Industry Choice Location, and Identification of Provinces in Iran, Suitable for Establishment of the Industry, Iranian Journal of Natural Resources, 59 (2): 447-456. (In Persian)
3- Azizi, M., S. Amiri, M. Faezipour. 2003. Determination of Effective Criteria for Location Selection of Plywood and Veneer Units by AHP Method, Iranian Journal of Natural Resources, 55 (4): 543-588. (In Persian)
4- Bahmani, A.A., A. Rafighi, A. Darijani, T. Tabarsa. 2011. Determining and Comparing the Effective Criteria on the Selection of Wood Products among Income Categories at Gorgan, Journal of Wood & Forest Science and Technology, 17 (4): 83-96. (In Persian)
5- Burdurlu, E., E. Ejder. 2003. Location Choice for Furniture Industry Firms by using Analytic Hierarchy Process (AHP) Method, G.U., Journal of Science, N. 16 (2): 369-373.
6- Darijani, A., S. Shahhossein Dastjerdi, N. Shahnooshi. 2011. Determination of Drought Risk Management Priorities in Agricultural Sector of Gonbad-e-Kavous District Using AHP Technique, Iranian Journal of Agricultural Economics, 5 (1): 37-59. (In Persian)
7- Ghorbani-Vaqeie, A., M. Azizi. 2008. Investigating How to Provide Raw Material for Pulp and Paper Factories in Gilan (Chouka) using AHP Method, The First Iranian Conference on Supplying Raw Materials and Development of Wood and Paper Industries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, p 71. (In Persian)
8- Hosun, R., H. Teck, S. Karmarkar. 2003. Competitive Location, Production, and Market Selection. European Journal of Operational Research, 149: 211-288.
9- Jose Virginia. D., M.T. Tabucanon. 1986. Multiobjective Models for Selection of Priority Areas and Industrial Projects for Investment Promotion, Engineering Costs and Production Economics, 10 (1986): 173-184.
10- Kotler, P., K.L. Keller. 2009. Marketing Management, Pearson Education International (Prentice Hall), New Jersey.
11- Lin, W., H.F. Crino, K.J. Muehlenfeld. 1996. OSB/Location: A Computer Model for Determining Optimal Oriented Strand board Plant in Location and Size, Forest Products Journal, 46 (2): 39-40.
12- Mau, J., N.R. Scott, S.D. DeGloria, A.J. Lembo. 2005, Siting Analysis of Farm-Based Centralized Aanaerobic Digester Systems for Distributed Generation using GIS, Biomass and Bioenergy, 28 (6): 591-600.
13- Michael, J.H., J. Teitel, J.E. Granskog. 1998. Production Facility Site Selection Factors for Texas Value  Added Wood Producers. Forest Products Journal, 48 (7/8): 27-32.
14- Qodsipour, S.H. 1999. Analytical Hierarchy Process (AHP), Amirkabir University of Technology Publication, Tehran, 220 p. (In Persian)
15- Ratnasingam, J. 1999. Furniture Costing in Perspective. Sys Data Network Sdn Bhd, Kuala Lumpur.
16- Saaty, T.L. 1994. How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process, Interfaces, 24 (6): 19-43.
17- Saaty, T.L. 2004. Mathematical Methods of Operations Research, Courier.
18- Ziaei, M. 2009. Evaluation the Trend of Furniture International Market 1997-2000, Producers, Consumers, Strategic Markets and its Status, Iran Wood Magazine, 49: 13-14. (In Persian