بررسی امکان استفاده از ساقه آفتابگردان در ساخت تخته‌خرده چوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه صنایع چوب، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 کارشناسی ارشد رشته صنایع چوب، دانشگاه شهید رجایی

چکیده

در این تحقیق، امکان استفاده از ساقه گیاه آفتابگردان به منظور ساخت تخته مرکب با چگالی 3cm/gr 45/. مورد بررسی قرارگرفت. نوع ماده اولیه در دو سطح شامل ساقه گیاه آفتابگردان با تمامی مغز ساقه و مخلوط خرده‌چوب صنعتی، درصد اختلاط ماده اولیه در 5 سطح 100: 0 ،70: 30 ،50: 50 ، 30: 70، 0: 100، نوع چسب مصرفی در دو سطح، شامل رزین اوره‌فرمالدهید و رزین ایزوسیانات، زمان پرس در دو سطح 5 و7 دقیقه، به عنوان عوامل متغیر گزینش شدند. سپس‌ ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته شامل واکشیدگی ضخامت  ‌نمونه، طی2و24 ساعت غوطه وری در آب، جذب صوت، مدول‌گسیختگی، مدول کشسانی و چسبندگی درونی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد، استفاده از خرده‌های ساقه آفتابگردان در تخته مورد بررسی، باعث افزایش واکشیدگی ضخامت، طی2و24 ساعت غوطه‌وری در آب، میرایی صوتی، همچنین افزایش مقاومت خمشی، مدول کشسانی و چسبندگی درونی شد. استفاده از رزین ایزوسیانات در مقایسه  با رزین اوره‌فرمالدهید، منجر به کاهش واکشیدگی ضخامت، افزایش میرایی صوت و مدول کشسانی در تخته‌ها شد. زمان پرس نیز در بیشتر موارد، تاثیرمعنی‌داری بر ویژگی‌های کاربردی تخته داشته و باعث بهبود آنها شده است. به طور کلی می‌توان گفت که با استفاده از70درصد ساقه آفتابگردان، رزین ایزوسیانات و زمان پرس 7 دقیقه، تخته‌های با ویژگی های کاربردی قابل قبول و مناسب برای مصارف داخلی تولید می شود.

کلیدواژه‌ها


1-آقاگل پور، و.، رنگ آور،ح.، 1389. بررسی امکان استفاده از ساقه کلزا درساخت تخته خرده چوب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید رجایی، دانشکده عمران، 102صفحه
2-اروشوستروم.، 1381، شیمی چوب، ترجمه احمد میرشکرایی ، انتشارات آئیژ تهران، چاپ اول ،195صفحه
3-ای پی زی .،1373. شیمی و تکنولوژی چسب چوب، ترجمه احمد میرشکرایی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول،350صفحه
4-جک، اف کارتر.، 1373. علوم وتکنولوژی آفتابگردان، مترجم یوسف عرشی، انتشارات اداره کل پنبه و دانه­های روغنی ایران، تهران،چاپ اول، 735صفحه
5-دوست حسینی،ک.، نوربخش، ا.، 1375. بررسی ویژگی­های صوتی تخته­خرده­چوب عایقی، مجله منابع طبیعی ایران،(شماره49)، ص86-75
6-دوست حسینی،ک.،1386. فناوری تولید وکاربرد صفحات فشره چوبی ،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 716صفحه
7-راجر رول، رایموند یانگ،جودی رول.، 1381، کاغذ و موادچند سازه از منابع زراعـی، ترجمه فائزی­پور، کبورانی، پارساپژوه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول،573 صفحه
8-رودی، ح.، 1385. بررسی تولید خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی از ساقه آفتابگردان و ارزیابی آن بمنظورتولید کاغذ کنگره­ای در صنایع چوب وکاغذ مازندران، مجله علوم کشاوزی و منابع طبیعی، سال سیزدهم،(شماره2)، 10صفحه www.magiran.com.jasnr
9-ژ،بادینگ.،ب،جین.، 1368. مکانیک چوب­ و فراورده­های ­مرکب ­آن، ترجمه­ قنبر ابراهیمی، انتشارات­ دانشگاه ­تهران، چاپ اول،68 صفحه
10-طارمیان،ا.،دوست حسینی،ک.،1382. بررسی امکان استفاده ازالیاف پسماند کارخانه چوب وکاغذ مازندران درساخت تخته خرده چوب،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 90صفحه
11-کارگرفرد، ا.، نوربخش، ا.، گلبابایی، ف.، 1385. بررسی امکان کاربرد ساقه پنبه در ساخت تخته­خرده چوب، دو فصلنامه علمی­پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران جلد 21، (شماره 2)، ص 104-95   12-یاوری، ع.، روح نیا، م.، 1387. شناسایی معایب چوب صنوبر توسط ارتعاش در تیر دو سر آزاد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه­آزاد اسلامی، واحد مهرشهر، 98صفحه
13- A.Ince:S.Ugurluay:E.Guzel:M.T.Ozcan.2005. Bending and shearing characteristics of sunflower stalk residue.Silsoe research Institue.Biosystem Engineerig , 92(2),175-181
14-ANSI Standard  from NPA 1997, type2 for  low density  particleboard<640kg / m3
15-Din EN 312-3,1996.Particleboard requirements for board for interior fitments(including furniture) for use in dry condition
16-European Standard EN312Typy2,2003, particleboard Specification part2.requirements for interior fitments(including furniture) for use in dry condition.European committee for standardization, Brussles, Belguim.
17-Francesco Balducci1, Charles Harper2, Peter Meinlschmidt3, Brigitte.Dix4. Alfredo sanasi5 2008Development of innovative Particleboard panels.Drvna industrija 59(3)131-136 
18-Gertjejansen, R. O.. 1977. Properties of particleboard from sunflowerstalks and aspen  Planer shvings. Tech. Buil. 290. Univ. Of Minnesota Agric. Expt. Sta. 5pp
19- Khristova, P., N. Yussifou, S. Gabir, I. Glavche, and Z. Osman. 1998. Particleboards from sunflower stalks and tannin modified UF resin. Cellulose Chemistry and Tech. 32:327-337.
20-Lebedev,VS, et al,1971. Effect of  technological factors on the acoustic and physical and mechanhcal properties of particleboard.Dever.prom.20(6):12-15
21-Terry sellers jr 1996.Based Lignocellulosic Composite made of core from Kenaf .
commertial Application for Stalks and Head  journal of industrial Crosp and products
22-Tsomis, G.,1991. Science and Tecnology of wood.  Structure properties, Utilisation. Van Nostrand Renhold, New york.
23-Xiaoqum mo.april2003. physical properties of medium density weat straw particleboard using different adhesive department of Grain science &industry.kansas state university,201 shellenburger Hal, Manhatan, KS 66506, U8A