ارزیابی ساخت تخته لایه از گونه پالونیا با بهره‌گیری از دو نوع چسب اوره و فنل فرمالدهید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در سال های اخیر صنعت تخته لایه و روکش به علت کمبود گرده بینه های با قطر مناسب و همچنین نبود فناوری‌های نوین برای بهره‌گیری از گرده بینه های کم قطر در کشور، دارای رشد منفی بوده است. این در حالی است که با افزایش چشمگیر جمعیت و در نتیجه گسترش ساختمان سازی بویژه در کلان شهرها، تقاضا برای مصرف فرآورده های لیگنوسلولزی روز به روز در حال افزایش است. بنابراین به نظر می رسد که بهره‌گیری از چوب های تولیدی در دوره های بهره برداری کوتاه مدت (زراعت چوب) برای تأمین ماده اولیه مورد نیاز صنایع یادشده امری اجتناب ناپذیر می باشد.
بنابراین در این راستا تخته لایه هایی از گونه پالونیا ساخته شد و خواص فیزیکی و مکانیکی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور 4 گرده بینه از گونه پالونیا (با طول 120 و قطر55 ساتی متر) از جنگل های شصت کلاته گرگان تهیه و برای لایه گیری به کارخانه کوثر در گنبد منتقل شد. سپس لایه های تهیه شده (با ضخامت 4 میلی متر) به آزمایشگاه علوم و صنایع چوب دانشگاه گرگان منتقل شد و تخته لایه های مورد نظر برابر استاندارد 3210 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و آزمایش‌های مربوطه بر روی آنها انجام شد.
نتایج حاصله نشان داد خواص مکانیکی تخته های ساخته شده بالاتر از حد استاندارد بوده و در مورد خواص فیزیکی تنها برای نمونه های تولید شده با چسب اوره فرمالدهید کمتر از حد مجاز بود که البته این اختلاف معنی دار نبود و میتوان آن را در حد استاندارد در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


1- امیدی،ا.1378.بررسی تأثیر فاصله کاشت بر خصوصیات آناتومیک چوب پالونیا،پروژه کارشناسی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 45 صفحه
2- سجودی، م. حسن عباس، ن.1366 ،پالونیا درخت شگفت انگیز چین، فصلنامه علمی، اجتماعی، اقتصادی جنگل و مرتع(5):20-15
3- اوتادی،ف. 1379، بررسی میزان رشد و خصوصیات چوب پالونیا، مرکز تحقیقات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
4- حسینی،ض. افرا،ا.1384. بررسی مشخصات الیاف و ترکیبات شیمیایی پالونیا در منطقه گرگان، مجله منابع طبیعی ایران 58(4): 877-871
5- طبرسا،ت،.فارسی،م.1385.بررسی اثر بهبود دهندگی گونه پالونیا در ساخت تخته خرده چوب از اکالیپتوس. مجله پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران(59).236-225
6- اسدی،م.چمنی گلزار، ع. 1368.مطالعه مهمترین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته لایه های تولید شده در ایران. پروژه کارشناسی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.110 صفحه
7- نوربخش، ا،.کارگرفرد، ا،.گل بابایی، ف.1388. بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از چوب پالونیا. مجله پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران(24).15-25
8- عدالت،ح،.طبرسا،ت،.رئیسی،م.1387.فشرده سازی چوب پالونیا با استفاده از پرس گرم.دو فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران(23).148-136
9- Ashori,A.,Nourbakhsh,A.2009. Studies on Iranian cultivated paulownia - A potential source of fibrous raw material for paper industry.European Journal of Wood and Wood Products(67). 323-327 pages
10- Akyildiz,M.H.,Kol,H.S.2010.Some technological properties and uses of paulownia(paulownia tomentosa steud)wood. Journal Of Environmental Biology(31). 351-355 pages
11- Kaygin,B.,Guanduz,G.,Aydemir,D.2009.The effect of mass loss mechanic properties of heat – treated paulownia wood.Wood Research(2009). 101-108 Pages
12- Kaygin,B.,Guanduz,G.,Aydemir,D.2009.Some physical of heat-treated paulownia (paulownia elongata) wood.Drying Technology(2009). 89-93 Pages
13- Khaledzade, H. 2001.Investigation on physical and mechanical properties of particleboard from Cameldolensis Eucalyptus and poplar. MSC thesis. Azad university, Tehran science and research unit
14- Heebink, B. G;W. F. Lehmann and K. d. Geimer. 1974. Factors affecting articleboard pressing time. Interaction with catalyst system USDA. For. Serv. Res. Pap. Fpl-208, For. Prod. Lab. Madison, wisconsin.
15- Wang, J;G.Laborie, M and P.Wolcott, M. 2009. Kinetic analysis of phenol-formaldehyde bonded wood joints with dynamical mechanical analysis. Thermochimica Acta (491):58-62
16- Yu- jung, K; Motoaki,O and Yokota, T. 1998. Study on sheet material made from Zephyr strands V: properties of Zephyr board and Zephyr strand lumber using veneer of fast-growing species such as poplar. The Japan Wood Research Society(44): 438- 443