ارزیابی پایداری ابعادی چوب صنوبر (Populus alba) با بهره‌گیری از امولسیون پارافین، کواترنری آمونیوم و نشاسته هیدراته به روش سلول پر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

پایداری ابعادی یکی از ویژگی‌های چوب‌های مورد بهره‌گیری در فضای باز و در خارج ساختمان می‌باشد، در این پژوهش برای کنترل رطوبت و ایجاد پایداری ابعاد، امولوسیون ترکیبی از پارافین درسه سطح صفر، سه و پنج درصد و کواترنری آمونیم در سه سطح صفر، یک و نیم و دو و نیم درصد و نشاسته هیدراته با نسبت های وزنی صفر، یک و دو درصد مورد بررسی قرارگرفته است و ویژگی‌های فیزیکی شامل واکشیدگی شعاعی ، مماسی و طولی اندازه‌گیری شده است. نتایج نشان دادند برای بهینه سازی کیفیت فیزیکی و پایداری ابعادی امولسیون پارافین پنج درصد و کواترنری آمونیم صفر تا یک و نیم درصد و نشاسته صفر تا یک درصد مناسب می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


 
1- Hoseinzadeh, A.R., M.,Shikholeslami, 1364, Investigation on the quality of the best Poplar clone in Azarbayjan, Institute of  forest and tore research, NO. 42, p.1-23p(In Persian)
2- Sturm, C, 1994. Method of waterproof wood and associated composition, United states patent 5968284.
3- Yang,z, Juwan, J, 2007, Effects of resin and wax on the water uptake behavior of wood strands.Wood and Fiber Science, 39, (2), 271-278
4- Schultz, T.P.,D.D. Nicholas, L.L Ingram, , 2007. Laboratory and outdoor water repellency and dimensional stability of southern pine sapwood treated with a waterborne water repellent made from resin acids. Holzforschung  , 61, (3) ,317-322
5- Hus, HH, Bender,S, 1988, Water repellent efficacy of wax used in hardwood.To Liquid Water Environments, Annual Book of ASTM Standard, 04.10, D 4446-84 (Reapproved 1995)
www.pubs.acs.ors(available in 10 july 2008)