بررسی تأثیر تیمارآنزیمی اندوگلوکاناز بر پالایش‌پذیری و سرعت آب‌گیری خمیرکاغذ OCC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی دکتری،گروه صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 کارشناس ارشد، گروه صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استاد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

در این تحقیق تأثیر مقادیر مختلف آنزیم اندوگلوکاناز و زمان‌های مختلف تیمار آنزیمی بر ویژگی‌های پالایش‌پذیری و سرعت آب‌گیری خمیرکاغذ OCC مورد بررسی قرار گرفت. آنزیم اندوگلوکاناز با مقادیر مختلف u1، u2 و u3 (برپایه وزن خشک خمیرکاغذ) در مدت‌ زمان‌های0، 5/0، 1، 5/1 و2 ساعت در شرایط ثابت فرآیندی به خمیرکاغذ OCC در دو حالت پالایش‌‌شده و پالایش‌نشده افزوده‌شد. خمیرکاغذهای تیمار شده در شرایط مختلف به لحاظ ویژگی‌های پالایش‌پذیری و سرعت آب‌گیری در مقایسه با خمیرکاغذ شاهد (خمیرکاغذOCC تیمارنشده با آنزیم) ارزیابی شدند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که افزودن آنزیم موجب بهبود معنی‌دار (سطح اعتماد 95%) درجه روانی خمیرکاغذ OCC در مقایسه با نمونه شاهد شد، اما بهبود درجه‌روانی با افزایش غلظت آنزیم مصرفی، معنی‌دار نشده‌است. نتایج به‌دست‌آمده از تأثیر مقادیر مختلف آنزیم در سطوح مختلف پالایش نشان داد که افزودن سطوح مختلف آنزیم در خمیرکاغذهای پالایش‌شده در دورهای مختلف موجب بهبود معنی‌دار درجه‌روانی و سرعت آب‌گیری خمیرکاغذ شد. تأثیر افزایش غلظت آنزیم در بهبود درجه‌روانی و سرعت آب‌گیری با افزایش میزان پالایش خمیرکاغذ (سطوح بالاتر پالایش) کم‌تر دیده‌ شده‌است. همچنین در همه سطوح پالایش به کار گرفته‌شده، طولانی‌شدن زمان تیمار آنزیمی از 5/0 به 1ساعت (با مصرف میزان بهینه u1 آنزیم) تأثیر معنی‌داری را در افزایش درجه‌روانی خمیرکاغذ نتیجه داد اما در زمان‌های بیشتر از 1ساعت، کاهش درجه روانی معنی‌دار نبوده‌است

کلیدواژه‌ها


[1]     Ghasemian, A. and Akbarpour, I., 2011. The strategy of paper recycling and its position on supplying the lignocellulosic materials required for local pulp and paper industries, 1st Way Map Conference for Supplying of Raw Material and Development of Wood and paper Industry at Horizon 1404, pp.4-22.
[2]     Singh, R. and Bhardvaj., 2011. Enzymatic treatment of recycled fibers for improving of drainage: An overview, Journal of IPPTA 23(2): 121-126.
[3]     Bajpai, P.K., 2010. Solving the Problems of Recycled Fiber Processing with Enzymes, Journal of Bioresources 5(2): 1-15.
[4]     Verma, P., Bhardwaj, N.K. and Chakraborti, S.K., 2010. Enzymatic Upgradation of Secondary Fibers, Journal of IPPTA 22(4): 133-136.
[5]     Kamaya, Y., 1996. Role of endoglucanase in enzymatic modification of bleached Kraft pulp, Journal of Ferment Bioenergy 82(6): 549–553.
[6]     Oksanen, T., Pere, J., Paavilainen, L.J., Buchert, J. and Viikari, L., 2000. Treatment of Recycled Kraft Pulps with Trichoderma Reesei Hemicellulases and Cellulases, Journal of Biotechnology 78: 39-48.
[7]     Pala, H., Mota, M. and Gama, F.M., 2002. Refining and Enzymatic Treatment of Secondary Fibers for Paperboard Production, Cyberflex Measurement of Fiber Flexibility Cost E20-Wood Fiber Cell Wall Structure.
[8]     Dienes, D., Egyhazi, A. and Reczey, K., 2004. Treatment of Recycled Fiber with Trichoderma Cellulases, Journal of Industrial Crops and Products (20): 11–21.
[9]     Tripathi, S., Nirmal, Sh., Mishra, O., Bajpai, P. and Bajpai, P.K., 2008. Enzymatic Refining of Chemical Pulp, Journal of IPPTA 20(3): 129-132.
[10] Yang, G., Lucia, L.A., Chen, J., Cao, X. and Liu, Y., 2011. Effect of Enzyme Treatment on the Beatability of Fast-Groeing Poplar Pulp, Journal of Bioresources 6(3):2568-2580Bhardwaj, N.K., Bajpai, P., and Bajpai, P.K. 1996. Use of Enzymes in Modification of Fibers for Improved Beatability, Journal of Biotechnology 51: 21-26.
[11] Maximino, M.G., Taleb, M.C., Adell, A.M. and Formento, J.C., 2011. Application of Hydrolituc Enzymes and Refining on Recycled Fibers, Journal of Cellulose Chemistry and Technology 45(5-6): 397-403.
[12] Sheldon, Rd., 2001. Introduction to Stock prep Refining. Manchester, CT 06040 (860) 645-5340, Access in www.finebar.com.
[13] Afra, E., 2003. Properties of paper, Agriculture Science Press, 392p. (In Persian).
[14] Mirshokrai, A., 2000. Handbook of pulp and paper technology, 2nd Ed., Aeezh, Tehran, 520p. (In Persian).
[15] Gil, N., Gil, C., Amaral, M.E., Costa, A.P. and Duarte, A.P., 2009. Use of Enzymes to Improve the Refining of a Bleached Eucalyptus Globulus Kraft Pulp, Biochemical Engineering Journal 46: 89-95.
[16]  Wu, Q., Chen, J., Yang, G., Wang, Sh., Kong, F. and Dong, Yi, 2010. Improvement of  drainability of poplar APMP pulp by enzymes treatment, www.tappi.org/ Downloads/Conference-Papers/10PAP137.aspx
[17]  Lecourt, M., Sigoillot, J. and Petit-Conil, M., 2010. Cellulose-Assisted Refining of Chemical Pulp: Impact of Enzymatic Charge and Refining Intensity Consumption and Pulp Quality, Journal of Process Biochemistry 45: 1274-1278.