روش‌های افزایش جذب رزین اوره فرمالدئید به منظور تولید چوب پلیمر از پالونیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فرآورده‌های چندسازه چوب،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این پژوهش تیمارهای مناسب برای افزایش جذب رزین در چوب پالونیا مورد مطالعه قرار گرفته است. میزان جذب پالونیا با رزین اوره فرم‌آلدئید پس از تیمار با سه نوع محلول سدیم هیدروکسید، سدیم کلرید و محلول اوره، با غلظت‌های 1و2 درصد، در دماهای 20 و 40 درجه سانتیگراد و زمان 4 و 8 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. با احتساب سه تکرار برای هر تیمار در مجموع 72 نمونه به ابعاد cm3 15×5×5 تهیه شد.پس از انجام پیش‌تیمار، اشباع با رزین اوره‌فرمالدئید و پلیمریزاسیون آن انجام گرفت. نتایج نشان داد که درصد جذب رزین نمونه‌های تیمار شده نسبت به شاهد افزایش یافته است و محلول سدیم کلرید با غلظت 2 درصد در دمای 20 درجه و زمان 8 ساعت بیشترین تاثیر را بر میزان جذب رزین داشته است. به طور کل پیش‏تیمار موجب بهبود جذب رزین در پالونیا می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


[1]     Sadatnejad, S.H., Tajvidi, M., and Yosefi, H., 2008. Effect of longitudinal compression to bulk cell wall on mechanical properties of steamed treated of beach wood. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research 23(2): 191-199.
[2]     Edalat, H.R., Tabarsa, T., and Reisi, M., 2008. Densification of Paulownia wood by using of hot-press. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research. 23(2): 136-148.
[3]     Farsi, M. 2004. Investigation the structure of particleboard from mixture Eucalyptus and Paulownia. M.Sc. Thesis, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 125p.
[4]     Omidvar, A., 2009. Textbook of Wood-polymer composite, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Publication, 120p.
[5]     Omidvar, A., and Omrani, M.A., 2005. Investigation on treatability of Paulownia wood using polymerization technique. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 12(5): 30-38. 
[6]     Guo Feng, W., Yi F.J, Ping. Q., Sheng, Y., Jun, W.P., 2011. Study on compressed wood with urea-formaldehyde prepolymer. Materials Science Forum 675–677: 411-414.
[7]     Jinshu, S., Jianzhang L., Wenrui Z., and Derong Z., 2007. Improvement of wood properties by urea-formaldehyde resin and nano-SiO2. Frontiers of Forestry in China 2: 104-109.
[8]     Sekalu, M., 2010. The effect of chemical treatment with Phenol formaldehyde resin and Urea formaldehyde resin on compression set and mechanical properties of Paulownia. M.Sc. Thesis. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 115p.     
[9]     Gindl W., Zargar-Yaghubi F., Wimmer R., 2003. Impregnation of softwood cell walls with melamine-formaldehyde resin. Bioresource Technology 87: 325–330.
[10] Shams, M.D., and Yano, H., 2009. A new method for obtaining high strength PF resin impregnated wood composites at low pressing pressure. Journal of Tropical Forest Science 21(2): 175-180.
[11] Ebrahimi, Gh. 2007. [In translation:] Mechanics of Wood and Wood Composites. Bodig, J., and Jayne, BA. [Writers]. Tehran University publication, 686p.