شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در مواد استخراجی چوب کنار به روش رنگ نگاری گازی- طیف‌سنجی جرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد شیمی آلی،دانشگاه پیام نور تهران

3 کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 استاد گروه شیمی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

در این تحقیق مواد استخراجی غیر قطبی، نیمه قطبی و قطبی چوب گونه کنار با سه نوع حلال پترولیوم‌ اتر، استون، اتانول و به طریق سوکسله استخراج شده و با دستگاه رنگ نگاری گازی- طیف سنجی جرمی (GC/MS) شناسایی شد. نتایج نشان داد که در بین ترکیبات استخراج شده با پترولیوم اتر و اتانول، دی‌نرمال اوکتیل فتالات به ترتیب با مقادیر 45/84 درصد و 40/25 درصد، دارای بیشترین مقدار می‌باشد. همچنین ترکیبات بنزوفنون و فنانترن به ترتیب با مقادیر 43/0 درصد و 72/0 درصد با پترولیوم اتر و فتالیک اسید-2- هگزیل استر به میزان 94/2 درصد با استون استخراج شدند. موم‌ها که بخش قابل توجهی از مواد استخراجی چوب کنار را تشکیل می‌دهند، بیشتر با اتانول استخراج شدند که در بین آن‌ها بیشترین درصد متعلق به دوتریاکونتان می‌باشد

کلیدواژه‌ها


[1]     Sjöström, E., 1993. Principles and application of wood chemistry. Translated by Mir shokrayi Ahmad. Tehran, Ayizh press.
[2]     Sjöström, E., and Allen, R., 1999. Analytical methods in wood chemistry. Translated by Mir shokrayi Ahmad and Sadeghifar H. Tehran. Payame Noor University, 188 p.
[3]     Kamali, H., and Tayeb Mahjob, S., 2009. Antibacterial activity of Francoeuria crispa, Pulicaria undulate, Ziziphus spina-christi and Cucurbita pepo against seven standard pathogenic bacteria, Ethnobotanical leaflets, 13: 722-733. (In Persian).
[4]     Harun, J., and Labosky, P., 1985. Chemical constituents of five northeastern barks, Wood and Fiber Science, 17: 174-280.
[5]     Torkaman, J., 1372. Analysis of extracted materials from bark of five species of Iranian Broad-leaved trees. M.sc. Thesis, Tarbiat Modarres University. (In Persian).
[6]     Balaban, M., Uçar, G., 2005. Extractives and Structural Components in Wood and Bark of Endemic Oak Quercus vulcanica Boiss, Holzforschung, 55: 478-486.
[7]     Abdollahpoor Tarazi Nia, Sh., 2002. Chemical analysis of wood and bark of two important and industrial Iranian species: beech and spruce. M.sc. Thesis. College of Natural resources. Tehran University. (In Persian).
[8]     Tunalier, Z., 2003. Wood essential oils of Junipers foetidissima willd, Holzforschung, 57:140-144.
[9]     Khazrayi, L. and Mir Shokrayi, A., 1384. Isolation and characterization of lypophilic compounds existed in extract of beech wood and bark using gas chromatography – mass spectroscopy methods, Msc thesis. Technical college, Payame Noor University. (In Persian).
[10]       Hosseini Hashemi, Kh., 2006. Identification of chemical compounds within north of Iran's walnut heart wood extractives by GC/MS method, Journal of agricultural Science, 4: 940-946.