تعیین شاخص‌های تاثیر‌گذار بر مکان‌یابی بهینه واحدهای چوب‌خشک‌کنی خورشیدی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری در زمینه گزینش بهترین مکان برای احداث واحدهای چوب خشک‌کنی با استفاده از کوره‌های خورشیدی در ایران هدف این بررسی است. برای این منظور پس از بررسی‌ها و مصاحبه‌های صورت گرفته، بیست و پنج شاخص تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری یاد شده شناسایی و در پنج گروه اصلی تقسیم‌بندی شدند. سلسله مراتب این شاخص‌ها طرح و درجه اهمیت هر یک از آنها با دریافت نظر کارشناسان خبره در بخش صنایع چوب و چوب خشک‌کنی و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که به ترتیب زیرشاخص‌های میانگین دمای هوا (میزان انرژی دریافتی از خورشید)، تسهیلات اعطایی، حجم بازار، دسترسی نیروی کار متخصص و هزینه خرید ماده اولیه، در زمره بالاترین اولویت‌ها قرار دارند

کلیدواژه‌ها


[1]     Walker, C., and John, F., 2006. Primary Wood Processing, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, 602 p.
[2]     Hosun, R., Teck, H., and Karmarkar, S., 2003. Competitive location, production, and market selection, European journal of operational Research, 149: 211-228.
[3]     Scientific, technical and statistical information provided by SANA(renewable energy organization of Iran), http://www.suna.org.ir/fa/home
[4]     Forghani, A., and Pourebrahim, A., 2008. Problems of industrial centers location, Journal of Training and Scientific in tadbir management,19(196). (In Persian).
[5]     Michael, J.H., Teitel, J., and Ranskog, J. E., 1998. Production facility site selection factors for Texas value-added wood producers. Forest products Journal, 48:7/8:27-32.
[6]     Burdurlu, E., and Ejder, E., 2003. Location choice for furniture industry frims by using analytic hierarchy process (AHP) method. G.U. Journal of science, 16: 369-373
[7]     Azizi,M., Mohebbi.N A., mohebbi Gargari, R., and Ziaie, M., 2012. Determination of Effective Criteria on Site-selection of Iran Wood Furniture Units, Using AHP Method. Journalof Wood and Forest Science and Technology, 18(3):127-139. (In Persian).
[8]     Azizi, M., Amiri, S. and Faezipour, M., 2002. Determination of effective criteria for location selection of plywood  and veneer units by AHP Method. Journal of Iranian Natural Resources, 55:4:543-556. In Persian
[9]     Bayatkashkoli, A., Azizi, M., and Nazerian,M. 2008. Supplying raw materials and development of  wood  and and paper industry in systan & Blouchestan province of  Iran, The 1st Iranian conference on Supplying Raw Materials and Development of Wood and paper Industries. In Persian.
[10] Ramezanzade, M., 2009. A study of Criteria identification and Location Selection for MDF Industry. Case of the study: Mazandaran Province. M.Sc. Thesis. In Natural resources Engineering wood and paper science and technology. Tehran University. 94p. In Persian
[11] Vali, M., Rafighi, A., Bayatkashkoli, A., and Azizi, M., 2010. A study of Criteria identification and site Selection for fluting paper  firms. A Case of study: Golestan Province. M.Sc. Thesis. In Gorgan university of agricultural and Natural resources Gorgan university. 110p. In Persian.
[12] Mohebbi Gargari, R., Azizi, M., Safi, A., and Tarmian, A. 2010. Determination of effective criteria of location selection of kiln wood drying by AHP, Iran wood and paper industries journal, 2:55-67.In Persian.
[13] Saaty, T.L. 2000. Decision making for leaders, RWS Publications, Pittsburgh,PA,323PP