کاربرد مدل رگرسیونی برای پیش‌بینی استحکام اتصال با پیچ روی اعضاء از تخته ‌چندلا بر حسب قطر و عمق نفوذ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشدگروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه مدل رگرسیونی برای پیش بینی استحکام اتصال‌ ساخته شده با پیچ و اعضاء از تحته چندلا بوده است. اعضای اتصال از تخته چندلا با ضخامت 19 میلی‌متر و ساخته شده از گونه‌های پهن‌برگ بودند. در این مطالعه پیچ‌های‌ پانلی رزوه ریز و رزوه درشت با قطرهای اسمی 5/3، 4 و 5 میلی‌متر و طول اسمی به ترتیب 5/3، 4 و 5 سانتی‌متر و پیچ‌‌های خودکار با قطر اسمی 4 و 5 میلی‌متر و طول اسمی 4 سانتی‌متر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نتایج نشان دادند که با افزایش قطر و عمق نفوذ پیچ، استحکام اتصال افزایش یافته است. اتصال‌های ساخته شده با پیچ رزوه درشت دارای استحکام بیشتری در مقایسه با اتصال‌های ساخته شده با پیچ‌ رزوه ریز بوده‏اند. بنابر مشاهده‌ها، بیشترین استحکام در اتصال با پیچ پانلی رزوه درشت با قطر 5 میلی‌متر و عمق نفوذ 28 میلی‌متر به دست آمده است. در پایان، مدل‏های مناسبی با ضریب تبیین بالا برای پیش‌بینی استحکام اتصال برای پیچ رزوه درشت  و پیچ رزوه ریز   بر اساس قطر و طول نفوذ ارائه شده است. آنالیز مقادیر پیش‌بینی شده از مدل‌های ارائه شده، تطابق بسیار خوبی با مشاهده‌های آزمایشگاهی داشته‌اند

کلیدواژه‌ها


[1]     Maleki, S., Dalvand, M., Haftkhani, A.R., and Faezipour, M., 2013. The effect of adhesive types and dovetail fitting height on stress carrying capacity of miter frame corner joints constructed of particleboard and  medium density fiberboard (MDF), Journal of Forest and products, 66(2): 203-214. (In Persian).
[2]     Ebrahimi,G., 2007. Engineering design of furniture structure. Tehran university publication, 491 Pages. (In Persian).
[3]     Johnson, J.W., 1967. Screw-holding ability of particleboard and plywood. Forest Research Laboratory Report No. T-22, School of Forestry, Oregon State University, Corvallis, OR.10.
[4]     Eckelman, C.A., 1975. Screw holding performance in hardwoods and particleboard,Forest Products Journal, 25(6): 30–35.
[5]     Barnes, H.M., and Lyon, D.E., 1978. Fastener withdrawal loads for weathered and unweathered particleboard decking, Forest Products Journal, 28(4): 33–36.
[6]     Eckelman, C.A., 1973. Holding strength of screws in wood and wood-based materials. Research Bulletin No. 895, Purdue University Agricultural Research Station, W. Layafette, IN. 15 pp.
[7]     Rajak, Zaini, and C. A. Eckelman. 1993. Edge and Face Withdrawal Strength of Large Screws in Particleboard and Medium Density Fiberboard, Forest Products Journal, 43(4):25-30.
[8]     Semple, K.E., and Smith, G.D., 2006. Prediction of internal bond strength in particleboard from withdrawal screw resistance models, Wood and Fiber Science, 38(2): 256 – 267.
[9]     Eckelman, C.A., 2003. Textbook of product engineering and strength design offurniture. West Lafayette,  Purdue University Press, USA, 99 p.
[10] Miljkovicl, J., Popovic, M., Momcilovic, M.D., and  Grmusa, I.G., 2007. Edge screw withdrawal resistance in conventional particleboard and OSB- influence of the particles type, Bibld Journal (6): 109-117.
[11] Haftkhani, A.R., Ebrahimi, G.H., Tajvidi, M. andLayeghi, M., 2011. Investigation on withdrawal resistance of various screws in face and edge of wood–plastic composite panel, Materials and Design, 32: 4100–4106
[12] Kasal, A., 2008. Effect of the number of screws and screw size on moment capacity of furniture corner joints in case construction. Forest Products Journal, 58 (6): 36- 44.
[13] Standard Test method for evaluating properties of Wood-base fiber and particle panel materials. ASTM D 1037–96. Pp: 137-166.
[14] Standard Test Methods for determination of resistance to axial withdrawal of screws, German version, EN 320,1993.