بررسی امکان کاربرد نانو‌ولاستونیت برای افزایش مقاومت به آتش و ثبات ابعاد چوب صنوبر (Populus nigra)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیارگروه صنایع چوب، دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه شهید رجایی

4 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

5 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده در این مطالعه امکان کاربرد نانوذرات ‌ولاستــونیت، برای بهبود ویژگی‌های مقاومت به آتش چوب صنـــوبر (Populus nigra)مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین میزان جذب آب و واکشیدگی حجمی نمونه‌ها نیز اندازه‎گیری شد. نمونه‏های آزمونی برابر استانــــدارد 11925ISO  مربــوط به اندازه‌گیری خواص مقاومــت به آتش و استانــدارد 2002- 4446- ASTM D مربوط به اندازه‌گیری خواص فیزیکی تهیه شدند. اشباع نمونه‏های چوبی با نانوولاستونیت با استفاده از روش بتل در چهار سطح غلظت 4، 3/6، 10 و 12 درصد انجام شد. ویژگی مقاومت به آتش نمونه‌های مورد بررسی توسط پنج معیار (درصد کاهش وزن، زمان‌های نقطه اشتعال، دوام شعله، دوام گدازش، و درصد سطح کربونیزه‌شده) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نانوولاستونیت مقاومت به آتش نمونه‏های تیمارشده افزایش یافت. همچنین، چوب تیمارشده با این ماده ثبات ابعاد بیشتری نیز نشان داد.

کلیدواژه‌ها


 1. Stark, N.M., White, R.H., Mueller, S.A., Osswald, T.A., 2010. Evaluation of various fire retardants for use in wood flour-polyethylene composites, Polymer Degradation and Stability, 95: 1903-1910.

 2. Taghiyari, H., 2011. Fire-Retarding Properties of Nano-Silver in Solid Woods. Wood Science and Technology, 46(5): 939-952.

 3. Parsapajouh, D., Faezipour, M., Taghiyari, H., 2009. Industrial Timber Preservation, 4th Ed., Tehran University Publications, 657 p (In Persian).

 4. Papadopoulos, A.N., 2010. Chemical modification of solid wood and wood raw material for composites production with linear chain carboxylic acid anhydrides: a brief review, BioResources, 5(1): 1-8.

 5. Jinshu, SH., Jianzhang, L., Wenrui, ZH., Derong, ZH., 2007. Improvement of wood properties by urea-formaldehyde resin and nano-Sio2, Frontiers of Forestry in China, 2(1): 104-109.

 6. Mantanis, G.I., Papadopoulos, A.N., 2010. Reducing the thickness swelling of wood based panels by applying a nanotechnology compound, European Journal of Wood and Wood Products, 68: 237-239.

 7. Kartal, S.N., Green, F., and Clausen, C.A., 2009. Do the unique properties of nanometals affect leachability or efficacy against fungi and termites, International biodeterioration and biodegradation, 63: 490-495.

 8. Luyt, A.S., Dramicanin, M.D., Antic, Z., Djokovic, V., 2009. Morphology, mechanical and thermal properties of composites of polypropylene and nanostructured wollastonite filler, Polymer testing 28: 348-356.

 9. Khosravian, B., 2009. Evaluation of mechanical, physical, thermal and morphological properties of hybrid composites and nano-hybrid composites polypropylene/wood flour/wollastonite. M. sc. Thesis, Tehran University, 103 pages (In Persian).

 10. Mai, C., Militz, H., 2004. Modification of wood with silicon compounds inorganic silicon compounds and sol-gel systems: a review, Wood Science and Technology, 37: 339-348.

 11. Haghighi, A., 2012. Study on fire-retardant properties of nano-wollastonite in Populus nigra. M. sc. Thesis, Tehran University, 72 pages (In Persian).

 12. Fattahi, A., 2011. Modification of poplar wood with nano-wollastonite and its effect on durability of this wood against rainbow fungus. M. sc. Thesis, Tehran University. 71 pages (In Persian).