راه اندازی سامانه ارسال الکترونیکی مقالات به نشریه

سامانه ارسال الکترونیکی مقالات از تاریخ 1393/10/14 راه اندازی شده است. بنابراین، ارسال و بررسی مقالات منحصرا از طریق سامانه انجام خواهد شد.