تاثیر تیمار قلیایی کاه گندم بر خصوصیات تخته خرده چوب ساخته شده از اختلاط کاه گندم و خرده چوب صنعتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌اموخته صنایع چوب

2 هیأت علمی/ دانشگاه گنبدکاووس

3 هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

4 گروه صنایع چوب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

چکیده

به منظور بررسی استفاده از کاه گندم در ساخت تخته‌خرده چوب، ذرات کاه گندم با هیدروکسید سدیم 5 درصد به مدت 120 دقیقه تیمار شد و با استفاده از رزین اوره فرم آلدهید به میزان 12 درصد وزن خشک ماده‌ی اولیه و کلرید آمونیوم، به میزان 2 درصد وزن خشک رزین، ذرات کاه گندم تیمار شده و تیمار نشده با خرده چوب صنعتی در پنج سطح 100: 0، 30:70، 40:60، 50:50 و 60:40، ترکیب و تخته‌خرده‌چوب همسان ساخته شد. آزمون‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌های ساخته شده براساس استاندارد 1-326 ENانجام شد. خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌های ساخته شده از کاه گندم تیمار شده به‌طور معنی‌داری بهتر از نمونه‌های ساخته شده از کاه گندم تیمار نشده است و استفاده از40% ذرات کاه گندم تیمار شده بهترین نتایج را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات