بهبود دوام طبیعی چوب نخل خرما در برابر موریانه ( Microcerotermes diversus) با تزریق لیکور سیاه کرافت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

2 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه بهبهان

3 استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

4 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

نخل‌های خرمای جنوب ایران در معرض یکی از خطرناک‌ترین موریانه‌های حاضر در جهان (Isoptera: Termitidae) Microcerotermes diversus Silvestre قرار دارند. لذا برای ارزیابی، کنترل و محدود کردن فعالیت این موریانه، مقاومت چوب نخل خرمای تیمار شده با غلظت­های مختلف لیکور سیاه حاصل از فرایند خمیر سازی کرافت (30،20،10 و 40 درصد) نسبت به حمله موریانه­ها در شرایط آزمایشگاهی (آزمون انتخابی و غیرانتخابی) و صحرایی ارزیابی شد. با توجه به ساختار ویژه آناتومی نخل، نتایج نشان داد که تیمار نمونه‌ها با محلول لیکور سیاه روشی مؤثر درکند کردن فعالیت موریانه‌ها بوده است. مشاهدات همچنین حاکی از آن بود که با افزایش غلظت محلول اشباع، میزان مطلوبیت چوب برای موریانه کاهش‌یافته اگرچه تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای 30 و 40 درصدی مشاهده نشد. در انتها طیف‌نگاری محلول اشباع حاکی از حضور و تأثیر گروه‌های فنلی و سولفات بر کاهش میزان مطلوبیت غذایی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات