بررسی خصوصیات فیزیکی و مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح شده با رزین های بر پایه فرمالدئید حاوی نانواکسید روی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حفاطت و اصلاح چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

ازآنجایی‌که استفاده از چوب در محیط­های بیرونی سبب بروز مشکلاتی از قبیل تغییر ابعاد، هوازدگی و تخریب بیولوژیکی می­شود، تصمیم گرفته­ شد تا در این پژوهش ساختار چوب صنوبر دلتوئیدس با استفاده از سه نوع رزین ملامین فرمالدئید (MF)،‌ ملامین­-اوره فرمالدئید (MUF) و اوره فرمالدئید (UF) به همراه (0 و 5/0 درصد) نانواکسید­روی اصلاح گردد سپس خصوصیات فیزیکی و مقاومت به هوازدگی نمونه­ها بعد از شش ماه هوازدگی طبیعی موردمطالعه قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که تیمار چوب با رزین‌های آمینی موجب کاهش جذب آب و بهبود ثبات ابعادی شده است. رزین ملامین فرمالدئید بهترین عملکرد را در ارتباط با این ویژگی‌ها داشت. همچنین حضور نانو اکسید روی در ساختار رزین­ها موجب تقویت عملکرد آن‌ها در بهبود ثبات ابعادی نمونه­ها شد. نتایج حاصل از رنگ­سنجی و تصاویر استریو میکروسکوپی نشان داد که تیمار با رزین ملامین فرمالدئید باعث کاهش تغییرات رنگی و مرفولوژی سطح شده است. استفاده از نانو اکسید روی تأثیر مثبتی در این زمینه از خود نشان نداد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات