بررسی تأثیر پالایش در عملکرد آنزیم سلولاز بر خواص خمیر OCC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

2 گروه مهندسی چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

3 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی ساری

چکیده

از آنجا که  مصرف خمیر­کاغذ OCC  در دنیا در حال افزایش است، لازم است مطالعات کاربردی در خصوص کاهش مصرف انرژی و بهبود کیفیت این نوع خمیرکاغذ و با استفاده از تیمارهای آنزیمی انجام پذیرد. در این تحقیق تأثیر پالایش در عملکرد آنزیم سلولاز بر ویژگی­های خمیر­کاغذ OCC مورد بررسی قرار گرفت. خمیر­کاغذ OCC با درصد خشکی 4 درصد، در شرایط ثابت درجه حرارت 50 درجه­سانتیگراد، مدت زمان 1 ساعت و محدوده 5/4-4:pH با آنزیم سلولاز در سه سطح 1/0، 3/0، 5/0 درصد( بر اساس وزن خشک خمیر­کاغذ) پیش­تیمار شدند. درجه­روانی و ویژگی­های مقاومتی کاغذ بر اساس آئین­نامه­های استاندارد TAPPI  اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار آنزیمی سلولاز باعث افزایش درجه­روانی خمیر و بهبود ویژگی­های مقاومتی کاغذها شده و این تأثیر، در خمیر­های OCC پالایش­نشده بیشتر از خمیر­های OCC پالایش­شده ، بوده است. در مجموع با تیمار آنزیمی سلولاز می توان نسبت به کاهش پالایش خمیر و کاهش مصرف انرژی و بهبود کیفیت خمیر­کاغذ OCC اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات