بررسی امکان ساخت تخته فیبر از الیاف بازیافت شده از ضایعات MDF و کاغذ باطله و تأثیر مصرف چسب پلی وینیل استات بر ویژگی های کاربردی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگااه محقق اردبیلی

3 دانش آموخته دکتری- دانشگاه تهران

4 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه چوب و کاغذ

5 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در این تحقیق امکان استفاده از الیاف بازیافت شده از ضایعات MDF و کاغذ باطله در ساخت تخته فیبر بررسی شد. نسبت ترکیب کاغذ باطله به الیاف بازیافت شده از ضایعات MDF به ترتیب در دو سطح 70 به30 و 50 به50 در نظر گرفته شد. هم‌چنین تأثیر مصرف چسب پلی وینیل استات بر خصوصیات تخته‌ها مورد بررسی قرار گرفت. تخته‌ها با دانسیته gr/cm3 3/0 و ابعاد cm 2/1×30× 30 ساخته شدند. ویژگی‌های کاربردی تخته‌ها شامل واکشیدگی ضخامت، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان دادند که در صورت مصرف چسب، کلیه ویژگی‌های تخته‌ها بهبود می‌یابد. تغییر نسبت الیاف بازیافتی به کاغذ باطله، اثرات متفاوتی روی ویژگی‌های تخته‌ها داشت. در شرایطی که از نسبت 70 به 30 کاغذ باطله به الیاف بازیافت شده از ضایعات MDF استفاده شد. مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته ها بهبود یافت. اما در مورد واکشیدگی ضخامت و چسبندگی داخلی، تخته های ساخته شده از نسبت 50 به 50 کاغذ باطله به الیاف بازیافت شده از ضایعات MDF وضعیت بهتری داشتند. در کل می‌توان نتیجه گرفت که الیاف بازیافت شده از ضایعات MDF در ترکیب با کاغذ باطله می‌توانند برای ساخت تخته فیبر مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها