کاربرد بایندرهای میکرومتری و نانومتری در بهبود خصوصیات بریکت های سوختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گرگان

2 دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه منابع طبیعی گرگان

چکیده

بریکت های سوختی نوعی از سوختهای زیستی جامد می باشند که با هدف تولید برق و حرارت تولید می شوند. تحقیق حاضر بهبود ‏پارامترهای فنی بریکت های سوختی را بوسیله بایندرهای سلولزی در مقیاس میکرومتری و نانومتری بررسی می کند. بریکتهای ‏سوختی از باگاس نیشکر تولید و فرآیند متراکم سازی بوسیله دستگاه بریکت ساز آزمایشگاهی در فشار ‏MPa‏ 150 و دمای ‏OC‏ ‏‏100 انجام گرفت. بایندرهای سلولزی شامل خرده های کاغذ بازیافتی، خمیرکاغذ بازیافتی، نرمه های الیاف بازیافتی و ‏نانولیگنوسلولز بازیافتی در سه درصد نسبت 3، 6 و 9% استفاده شده است. نتایج نشان دادند نانولیگنوسلولز و نرمه های الیاف ‏بازیافتی تاثیر بیشتری بر خواص فیزیکی و مکانیکی بریکت ها داشته به طوری که در سطح 9%، نرمه های الیاف بیشترین مقاومت ‏فشاری و ارزش حرارتی را به ترتیب برابر ‏N/mm‏ 26 و ‏Mj/kg‏ 80/22 و نانولیگنوسلولز به ترتیب برابر ‏N/mm‏ 34 و ‏Mj/kg‏ ‏‏85/19 نشان دادند.‏

کلیدواژه‌ها