تاثیر استفاده از آنزیم پروتکسین برای انبارش باگاس بر خواص خمیر و کاغذ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران

2 گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

3 گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر استفاده از آنزیم پروتکسین (Protexin) به‌عنوان یک پروبیوتیک برای تیمار باگاس جهت انبارش شش ماهه بر خواص کمی و کیفی باگاس انبار شده برای تولید خمیرکاغذ و کاغذ انجام شد. برای این منظور از آنزیم پروتکسین در سه غلظت 125/0، 25/0 و 5/0 درصد نسبت به وزن خشک باگاس در دو دوره زمانی یک‌بار تیمار (افزودن پروتکسین در ابتدا و ذخیره‌سازی به مدت شش ماه) و دوبار تیمار (افزودن پروتکسین در ابتدا و تکرار پس از سه ماه در طی مدت انبارش) انجام شد. سپس باگاس حاصل، از نظر خواص فیزیکی (افت وزن و pH) و ترکیبات شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه خمیرکاغذ سودا تحت قلیائیت 17 درصد، دمای پخت 170 درجه سانتی‌گراد و مدت پخت 30 دقیقه تهیه و خواص خمیرکاغذ و کاغذ آن اندازه‌گیری و با نمونه سبز و شاهد بدون تیمار مقایسه شد. نتایج نشان می‌دهد دوبار استفاده آنزیم پروتکسین با غلظت 5/0درصد بیشترین شرایط حفاظت از باگاس انبارشده در خصوص کیفیت ماده اولیه‌، خواص خمیرکاغذ و کاغذ تولیدی ایجاد کرد. در مجموع، هرچه غلظت و تعداد دفعات استفاده از آنزیم پروتکسین در انبارش باگاس بیشتر شود بهبود بیشتری در کیفیت باگاس‌،‌ خمیر و کاغذ تولیدی حاصل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات