خصوصیات مکانیکی پانل ساندویچی سبک ساخته شده از خاک اره و ضایعات لاستیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجوی دوره دکترای تخصصی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

3 هیئت علمی

4 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

چکیده

در این تحقیق از چسب اوره/ ملامین فرمالدهید با نسبت‌های مختلف (10:90، 20:80 و 30:70) ، خاک اره و ضایعات لاستیک با نسبت اختلاط (0:100، 10:90 و 20:80) و دمای پرس (160، 170 و 180 درجه سانتی‌گراد) پانل‌های ساندویچی سبک ساخته شدند. همچنین لایه صنوبر 2 میلی‌متری روی سطوح پانل پرس شدند. آزمون‌های مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، چسبندگی داخلی و مقاومت به فشار موازی الیاف به ترتیب بر اساس استاندارد ASTM آیین نامه C393 ، D1037 و C364 انجام شد. نتایج آزمون‌های مکانیکی توسط تجزیه واریانس و گروه‌بندی میانگین‌ها با آزمون چند دامنه‌ای دانکن با سطح اطمینان 95 درصد از نظر آماری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار خواص مکانیکی پانل‌های ساندویچی در دمای 170 درجه سانتی‌گراد بود. افزودن 30 درصد رزین ملامین فرمالدهید موجب افزایش حداکثری خواص مکانیکی شد. افزایش میزان لاستیک تا 10 درصد موجب افزایش حداکثری مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و چسبندگی داخلی شد و تخته‌های فاقد لاستیک حداکثر مدول الاستیسیته را دارا بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات