بررسی عملکرد خمشی چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) ساخته شده از صنوبر و تقویت شده با پیچ و میخ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه چوب و کاغذ

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش سازه، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

3 استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی،

4 استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

5 دانشجوی کارشناسی گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی عملکرد خمشی CLT ساخته شده از گونه صنوبر (Populus alba)، چسب پلی اورتان و اتصال‌دهنده‌های مکانیکی انجام شد. مقدار مصرف چسب 300 گرم بر متر مربع بود. برای ساخت CLT، تخته‌های صنوبر در هوای آزاد خشک و سپس از چهار طرف رنده شدند. ضخامت و پهنای تخته‌ها به ترتیب 19 و 100میلیمتر بودند. ضخامت و پهنای نمونه CLT سه لایه برای آزمون خمش به ترتیب 57 و 80 میلیمتر و نسبت طول دهانه به ارتفاع مقطع حدود 12 بود. آزمون خمش با دستگاه اینسترون مدل 4486 انجام شد. متغیرهای مورد بررسی شامل نوع اتصال دهنده (شامل میخ فولادی گالوانیزه، میخ شانه‌ای یا تیپو ST و پیچ پانلی رزوه درشت)، تعداد اتصال دهنده (2 و 4)، چسب (با و بدون چسب) و جهت پانل (جهت طولی و عرضی پانل) بودند. نتایج نشان داد که بیشترین مقاومت خمشی (MOR) و مدول الاستسیته خمشی (MOE) مربوط به جهت طولی CLT‌های ساخته شده با ۴ عدد پیچ پانلی به همراه چسب و همچنین کمترین آنها نیز مربوط به جهت عرضیCLT‌های ساخته شده با ۲ عدد میخ تیپو به همراه چسب بوده است. نتایج نشان داد که مقاومت و مدول الاستیسیته خمشی با تغییر مستقل نوع اتصال دهنده، چسب (با و بدون چسب) و تعداد اتصال دهنده (2 و 4) به ترتیب 71 و 16، 16 و 400، 1 و 10 درصد تغییر می‌کند. مقاومت و مدول الاستیسیته خمشی نمونه‌های CLT در جهت طولی به ترتیب حدود سه و چهار برابر بیشتر از نمونه‌های CLT‌در جهت عرضی است. نتایج نشان داد که مقاومت‌های خمشی CLTهای ساخته شده با چسب به همراه میخ تیپو، میخ فولادی و پیچ در حد استاندارد PRG 320 بود، اما مدول الاستیسیته خمشی آنها به خصوص مدول در جهت عرضی پانل در حد استاندارد نبود که لازم است مطالعات جامعی برای مقاوم‌سازی آن انجام ‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات