تاثیر تقویت‌ چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) با الیاف شیشه بر عملکرد برشی اتصال با یک صفحه برش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشجوی کارشناسی گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

در این مطالعه تاثیر تقویت چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) با الیاف شیشه بر نیروی برشی اتصال با یک صفحه برش بررسی شد. برای ساخت CLT سه لایه، از لایه‌های چوب صنوبر (Populus alba) استفاده شد. در این تحقیق در مرحله اول، تاثیر تقویت CLT با سه لایه الیاف شیشه و تاثیر آن بر نیروی برشی اتصال ساخته شده با پیچ سرمهره، پیچ بتنی، پیچ چوب و میخ فولادی با فاصله تا انتهای یک سانتیمتر بررسی شد. در مرحله دوم، تاثیر تعداد لایه‌های الیاف شیشه بر نیروی برشی اتصال ساخته شده با پیچ سر مهره با فاصله تا انتهای یک سانتیمتر بررسی شد. در مرحله سوم، تاثیر مستقل و متقابل جهت پانل CLT (طولی و عرضی)، نوع اتصال دهنده (پیچ سرمهره، پیچ بتنی، پیچ چوب و میخ فولادی) و فاصله تا انتها (یک و سه سانتیمتر) بر نیروی برشی اتصال بررسی شد. نتایج نشان داد که با تقویت اتصال‌ها، نیروی برشی 22 تا 53% افزایش یافته است که این افزایش مقاومت در اتصال دهنده‌های با قطر کمتر محسوس‌تر بوده است. با افزایش تعداد لایه‌های الیاف شیشه از یک به سه لایه، نیروی برشی اتصال‌ها 27% افزایش یافت. با افزایش فاصله تا انتها ، تغییر نوع اتصال‌دهنده و جهت پانل CLT مقدار نیروی برشی اتصال به ترتیب 7/114%، 6/219% و 7% تغییر کرد. تاثیر متقابل متغیرها بر نیروی برشی نشان داد که با تغییر همزمان نوع اتصال دهنده×فاصله تا انتها مقدار نیروی برشی اتصال حدود 447% تغییر کرد، که بیانگر اهمیت چشمگیر انتخاب اتصال دهنده مناسب با فاصله تا انتهای کافی برای ساخت اتصالات با ورق‌های فلزی با یک صفحه برش مانند براکت‌ها است.

کلیدواژه‌ها