تأثیر افزودن نانو چوب و نشاسته کاتیونی بر بهبود ویژگی‌های خمیرکاغذ حاصل از کارتن کنگره-ای کهنه (OCC)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 عضو هیات علمی، گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه علوم و مهندسی کاغذ، گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

یکی از معایب الیاف بازیافتی کاهش قابل‌توجه مقاومت‌های مکانیکی کاغذ به دلیل کاهش پیوندهای بین الیاف است. این مطالعه باهدف بررسی تأثیر افزودن نانو الیاف چوب پالونیا و نشاسته کاتیونی بر ویژگی­های فیزیکی و مکانیکی خمیرکاغذ حاصل از کارتن کنگره­­ای کهنه (OCC) انجام‌شده است. از کارتن­های کهنه جمع‌آوری‌شده خمیرکاغذ تهیه و مقادیر مختلف نانو چوب (1، 2 و 3 درصد) و نشاسته کاتیونی (5/0، 1 و 5/1 درصد) به آن افزوده شد. از این تیمارها، کاغذهای دست‌ساز استاندارد ساخته و ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی آن‌ها بر اساس روش استاندارد TAPPI اندازه‌گیری شدند. ارزیابی خواص فیزیکی کاغذها نشان داد دانسیته و مقاومت به عبور هوا با افزودن نانو چوب- نشاسته کاتیونی در کاغذ افزایش می­یابد. همچنین بررسی نتایج نشان داد که اختلاف کاملاً معنی‌داری با 95 درصد اطمینان بین تیمارهای مختلف ‌ازلحاظ مقاومت­های مکانیکی وجود دارد. بیشترین مقادیر شاخص مقاومت به ترکیدن (173/2 کیلو پاسکال مترمربع بر گرم) مقاومت لهیدگی در حالت حلقه (4/177 نیوتن) و مقاومت به عبور هوا (9/36 ثانیه) به تیمار 5/1S3N تعلق یافت. می­توان نتیجه‌گیری نمود استفاده از مقادیر بیشتر نانو چوب به همراه ماده کمک نگهدارنده نشاسته کاتیونی موجب بهبود مقاومت­های کاغذ نهایی می­گردد.

کلیدواژه‌ها