نانوکامپوزیت‌های سه جزئی پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌لاکتیک اسید/ نانوکریستال سلولز: ساخت، بررسی خواص مکانیکی، دینامیکی- مکانیکی و ریخت‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دوره دکتری تخصصی فرآورده های چندسازه چوب، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

3 دانشگاه تهران

4 گروه شیمی پلیمر، دانشکده شیمی، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

5 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی خواص مکانیکی، دینامیکی- مکانیکی و ریخت­شناسی نانوکامپوزیت­های سه‌جزئی پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌لاکتیک‌اسید و نانو کریستال سلولز می­باشد. برای این منظور، نانوکامپوزیت­ها با استفاده از روش ریخته­گری حلال ساخته شدند. سپس آزمون­های مکانیکی شامل مقاومت کششی، مدول الاستیسیته و تغییر طول تا شکست و آزمون دینامیکی مکانیکی برای به دست آوردن مدول ذخیره، مدول اتلاف و فاکتور اتلاف بر روی نانوکامپوزیت­ها انجام شد. به‌منظور بررسی ریخت­شناسی نانوکامپوزیت­ها از میکروسکوپ الکترونی پویشی گسیل­میدانی و برای بررسی واکنش­های احتمالی صورت گرفته از طیف­سنجی مادون‌قرمز استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش نانوکریستال سلولز و پلی­لاکتیک اسید تا یک حد مشخص، خواص مکانیکی و دینامیکی- مکانیکی بهبود یافت. میکروسکوپ الکترونی پویشی گسیل میدانی حضور نانو ذرات در نانوکامپوزیت­ها را تایید کرد و نتایج طیف­سنجی مادون‌قرمز، واکنش هیدروژنی میان گروه­های هیدروکسیل نانو کریستال سلولز با گروه­های کربونیل پلی­کاپرولاکتون و پلی­لاکتیک اسید و همچنین گروه­های هیدروکسیل و گروه­های کربونیل هر دو نوع پلیمر با یکدیگر را تائید کرد.

کلیدواژه‌ها