کلیدواژه‌ها = ارتفاع از سطح دریا
بررسی تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز (مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر)

دوره 7، شماره 3، آذر 1395، صفحه 387-399

ولی الله موسوی؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ بهزاد بازیار؛ عبد الله نجفی؛ محمد طلایی پور