نویسنده = روزبه اسدی خوانساری
اثر اتوزنی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذهای پوشش داده شده

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 273-285

روزبه اسدی خوانساری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین رسالتی


اثر پوشش و وزن پوشش با دو نوع PCC بر خواص ممانعتی، نوری و زبری کاغذ

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 283-295

روزبه اسدی خوانساری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین رسالتی


اثر پوشش‌های زیست تخریب پذیر بر خواص ممانعتی کاغذ

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 91-101

روزبه اسدی خوانساری؛ محمدرضا دهقانی فیروز آبادی؛ حسین رسالتی