استفاده از ذرات حاصل از بقایای هرس درختان انگور به عنوان جایگزین زیستی چوب در تولید تخته خرده چوب هیبریدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گنبد کاووس

2 عضو هیأت علمی دانشگاه گنبد کاووس

3 هیأت علمی/ دانشگاه گنبدکاووس

4 عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس.

10.22034/ijwp.2023.1973495.1575

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی امکان تولید تخته‌خرده‌چوب هیبرید شده از خرده چوب صنعتی با ضایعات حاصل از هرس درختان انگور به‌عنوان یک ماده ضایعاتی که مصرف مشخصی نداشته و دورریز بوده، می باشد. برای این منظور، ذرات حاصل از ضایعات هرس انگور و خرده‌چوب صنعتی با نسبت‌های متفاوت 100:0، 70:30 و 40:60 مخلوط شدند. همچنین برای ساخت تخته ها دو سطح مختلف مصرف چسب اوره فرمالدهید شامل 10 و 12 درصد (براساس وزن خشک خرده چوب) و زمان پرس 5 دقیقه در نظر گرفته شد. خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها شامل واکشیدگی ضخامت، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی اندازه‌گیری و سپس کلیه داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اگرچه افزایش ذرات حاصل از ضایعات هرس انگور منجر به کاهش ویژگی‌های تخته‌خرده چوب گردید، اما همه تخته ها حد استاندارد اروپا را دارند. از سوی دیگر افزایش میزان مصرف چسب نیز اثر منفی این ذرات را بر ویژگی های تخته تعدیل نموده و تأثیر مثبتی بر کلیه ویژگی‌های تخته‌ها داشت. لذا با مقایسه خواص تخته‌های تولید شده با استاندارد اروپایی (EN) مشخص گردید که با استفاده از 30 درصد ضایعات هرس انگور جایگزین شده با ذرات خرده چوب، می‌توان تخته‌خرده‌چوب با خواص مطلوب تولید نمود. نتایج کلی این بررسی نتیجه مثبتی در جهت استفاده از ضایعات حاصل از هرس درختان انگور به‌عنوان یک نوع پسماند باغی را نشان می دهد که پس از هرس دور ریز شده و برای جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از سوزاندن این ترکیبات، می تواند هم جایگزین بخشی از ماده چوبی در ساخت پانل های صنعتی گردد و هم درآمدی برای باغداران باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Nemli, G., Aydin, I. and Zekovic, E. 2007. Evaluation Some of properties of particleboard as function of manufacturing parameters. Material and design. 28: 1169-1170.
[2] Jung Lin, C. 2008. Manufacturing particleboard panels from betel palm (Areca catechu Linn.), Journal of Materials Processing Technology. 197:1-3. 445–448.
[3] Guntekin, E., Uner, B. and Karacus, B. 2009. Chemical composition of tomato (Solanum lycopersicum) stalk and suitability in the particleboard production. Journal of Environmental Biology. 30:5. 731-734.
[4] Zhang, L. and Hu, Y. 2014. Novel lignocellulosic hybrid particleboard composites made from rice straws and coir fibers. Materials and Design, 55: 19–26.
[5] Guler, C., Copur, Y. and Tascioglu, C. 2008. The manufacture of particleboards using mixture of peanut hull (Arachis hypoqaea L.) and European Black pine (Pinus nigra Arnold) wood chips. Bioresource Technology. 99: 2893-2897.
[6] Garay. R.M., McDonald, F., Acevedo, M.L., Calderon, B. and Araya, J.E. 2009. Particleboard made with crop residues mixed with wood from Pinus radiate. Bioresources. 4:4. 1396-1408.
[7] Jamalirad, L., Narouie, S. 2019. Effect of tobacco stalk residues in mixture with industrial wood particle on the dimensional stability and mechanical properties of particleboard. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 33(4):564-578.
[8] Avarand, M., Jamalirad, L., Aminian, H., Vaziri, V. 2018. Physical and mechanical properties of particleboard made from mixing corn stalk, wheat straw and industrial wood particles. Journal of Wood & Forest Science and Technology, 25(4): 103-115.
[9] Rangavar, H., Rassam, G., Aghagolpour, V. 2011. Investigation of possibility using waste in the manufacturing of particleboard stems Canola stalk. Journal of Wood Science and Forest. 18:1. 91-104.
[10] Hashemi, S.P. and Tabei, A. 2015. Morphological characteristics and chemical composition of grapevine branches (Vitis vinifera spp.) grown in Astara. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research. 30:4. 525-537.
[11] Ates, S., Ni,Y., Akgul, M. and Tozluoglu, A. 2008. Characterization and evaluation of Paulownia elongate as a raw material for paper production. African Journal of Biotechnology (7), 22, pp: 4153-4158.
[12] Safdari, V.R., 2010. Morphological characteristics and chemical components of Ulmus glabra, Ulmus compestris, Zelkova carpinifolia, Celtis australis woods, Journal of Wood and Paper Science Research, Volume 25, Number (2), pp: 248- 259.
[13] Wong, M. C., Hendrikse, S. I. S., Sherrell, P. C. and Ellis, A. V., 2020. Grapevine waste in sustainable hybrid particleboard production. Waste Management, 118: 501-509.
[14] Samariha, A. and Khakifirooz, A., 2011. "Application of NSSC pulping to sugarcane bagasse. Bioresaurce (3) 6: 3313-3323.
[16] Fahmy, Y., Fahmy, T.Y.A., Mobarak, F., El-Sakhawy, M., Fadl, M.H., 2017. Agricultural residues (wastes) for manufacture of paper, board, and miscellaneous products: background overview and future prospects. International Journal of Chem Tech Research, 10(2): 424–448.
[17] Sun, X., Wei, X., Zhang, J., Ge, Q., Liang, Y., Ju, Y., Zhang, A., Ma, T., Fang, Y., 2020. Biomass estimation and physicochemical characterization of winter vine prunings in the Chinese and global grape and wine industries. Waste Management, 104, 119–129.
[18] Papadopoulos, A.N., Hill, C.A.S., Gkaraveli, A., Ntalos, G.A. and Karastergiou S.P. 2004. Bamboo chips (Bambusa Vulgaris) as an alternative lignocellulosic raw material for particleboard manufacture. HolzalsRoh-und Werkstoff, 62(1):36-39.
[19] Iswanto, A.H., Azhar, I., Supryanto, A. and Susilowanti, A., 2014. Effect of resin type. Pressing temperature and time on particleboard properties made from sorghum bagasse. Agriculture, Forestry and Fisheries, 3(2):62-66.
[20] Jamalirad, L., Narouie, S. 2018. Investigation on Dimensional Stability of Particleboard Manufactured from Tobacco Stalk Wastes and Industrial Wood Particles. Proceedings of International Forest Products Congress (ORENKO 2018), 26-29 September, Trabzon, Turkey