آناتومی چوب و بیومتری الیاف درخت انار (Punica granatum. L) در راستای شعاعی و طولی ساقه درخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

2 هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

10.22034/ijwp.2023.555692.1553

چکیده

در این گزارش به مطالعه ویژگی بیومتری الیاف و میکروسکوپی چوب درخت انار پرداخته شد. بدین منظور درختان انار از باغات شهرستان نکا (استان مازندران) انتخاب و قطع شدند. در ارتفاع برابر سینه، ارتفاع 5/2 متر و ارتفاع 5/3 متر سه دیسک به ضخامت 5 سانتی متر تهیه و در جهت عرضی نمونه های آزمونی cm2×2 به طول cm 3 از مغز به سمت پوست به صورت متوالی بریده و مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق خواص بیومتری الیاف شامل طول الیاف، قطر حفره سلولی، قطر کلی فیبر و ضخامت دیواره سلولی اندازه گیری شد. همچنین ویژگی آناتومی چوب درخت انار مطابق با لیست آناتومیست های جهان (IAWA) با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بررسی آناتومی چوب درخت انار به صورت چند تایی بودن گروه بندی آوند ها در راستای شعاعی ( در اغلب موارد)، اشعه‌چوبی همگن، دریچه آوندی ساده، منافذ بین‌آوندی متناوب، میانگین طول عناصر آوندی کوتاه‌تر از 350 میکرون، پراکنده آوند بودن تخلخل چوب گزارش شده است. نتایج ویژگی بیومتری الیاف نشان داد که هم در جهت عرضی و هم در جهت طولی ساقه درخت انار، بین طول الیاف، پهنای الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی الیاف اختلاف معنی داری وجود دارد. بطوریکه خواص بیومتری الیاف از مغز به سمت پوست درخت روند صعودی داشتند. میانگین طول، قطر کلی، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره الیاف به ترتیب برابر با 75/0 میلی متر، 5/22 میکرون، 3/18 میکرون و 2/4 میکرون اندازه گیری شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] http://roostanet.ir/fa/2584
[2] Parsa-pajouh, D. and Schweingruber, F.H., 2001. Atlas of the woods of north of Iran. Tehran University Publications, 136p.
[3] Bridgwater, S. D. and Baas, P., 1978. Wood anatomy of the Punicaceae. IAWA Bull, 1, 3-6.
[4] Hassanpoortichi, A. and Rezanezhad divkolae, M., 2019. Anatomical, physical and biometric properties of Ficus carica wood in longitudinal and transverse direction of tree stem. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(2): 228-241. (In Persian).
[5] Zindani, D., Kumar, S., Maity, S. R. and Bhowmik, S. 2020. Punica granatum fibers as potential reinforcement of composite structures. Fibers and Polymers, 21(7), 1535-1549
[6] Oladi, R., Gorgij, R., Emaminasab, M. and Nasiriani, S. 2017. Wood anatomy and physical and chemical properties of fast growing Athel tamarisk (Tamarix aphylla L.) Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 7(4): 511-522.
[7] Hassanpoortichi, A. and Rezanezhad Divkolae, M. 2020. Changes of Biometric, Physical and Anatomical Properties of juvenile wood and mature wood of Morus alba tree in Longitudinal and Transverse Directions. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 11(2), 305-316. http://www.ijwp.ir/article_38023.html?lang=en
[8] Kord, B., Kialashkai, A. and Kord, B. 2010. The within-tree variation in wood density and shrinkage, and their relationship in Populus euramericana. Turkish Agriculture and Forestry, 34: 121-126. https://doi.org/10.3906/tar-0903-14
[9] Wheeler, E.A., Baas, P. and Gasson, P.E., 1989. IAWA list of microscopic features for hardwood
identification. IAWA Jornal, 10:219–332.
 [10] Franklin, G.L., 1945. Preparation of thin sections of synthetic resins and wood-resin composites, and a new
[11] Zobel, B. and Van Buijtenen, J.P., 1989. Wood variation: Its causes and control. Springer- Verlag, Berlin, Germany, 363p.
[12] Zobel, B. and Sprague, J., 1998. Juvenile wood in trees. Springer-Verlag, New York, p 300.
[13] Mahdavi, S., Hossinzade, A., Familian, H. and Habibi, M.R., 2006. The relationship between fibre dimension and wood density with diameter growth and age in the Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Iranian Journal of Wood and Paper Research, 19: 69-95. (In Persian).
[14] Marsoem, S. N., Haryanti, E. and Lukmandaru, G., 2002. Radial and axial variation in the fibre dimensions and cell proportion of Auri (Acacia auriculiformis) wood grown in the community forest. The fifth Pacific Regional Wood Anatomy Conference, Hosted by Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia Sep 9-14.
[15] Adamopoulos, S.and Voulgaridis, E., 2002. Within tree variation in growth rate and cell dimensions in the wood of Black locust (Robinia pseudoacacia), IAWA, 23:191–199.
[16] Efhamisisi, D. and Saraeyan, A.R., 2009. Evaluation of anatomical and physical properties ofjuvenile/mature wood of Populus alba and Populus × euramericana. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 24(1): 134-147. (In Persian).
[17] Gulsoy, S. K., Kılıç Pekgozlu, A., Aktaş, A. C. 2015. Utilization of the Pomegranate Tree (Punica granatum L.) in the Paper Industry. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 39, 295-299.