بررسی پویایی رشد درختان ارس دو منطقه حفاظت‌شده و تحت تأثیر چرای دام در جیش آباد زنجان با استفاده از دانش گاهشناسی درختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

درخت ارس از سوزنی‌برگان بومی ایران است که رویشگاه‌های آن در مناطق وسیعی از کشور وجود داشته و عاملی برای جلوگیری از فرسایش خاک به شمار می‌آید. با این‌حال، مشکل اغلب ارسستان‌های ایران، کمبود زادآوری طبیعی است. ازاین‌رو، هدف این پژوهش بررسی وضعیت زادآوری ارس‌ها در ذخیره‌گاه جیش آباد (شمال زنجان) در مقاطع مختلف زمانی بر اساس مطالعات گاه‌شناسی درختی است. به‌منظور انجام این تحقیق، دو پلات به‌صورت تصادفی در منطقه حفاظت‌شده و تحت تأثیر چرای دام مشخص و از کلیه درختان واقع در هر پلات با هر قطری یک نمونه به‌وسیله مته سال‎‎‌‌­­سنج برداشت گردید. پس از آماده‌سازی سطح نمونه‌ها در آزمایشگاه، پهنای حلقه‌های رویش اندازه‌گیری شده و تطابق زمانی انجام شد. نتایج نشان داد که تعداد درختان در منطقه حفاظت‌شده بیشتر از منطقه تحت چرا می‌باشد. میانگین قطر برابرسینه درختان در منطقه حفاظت‌شده کمتر بوده ولی از لحاظ میانگین سنی، مسن‌تر از درختان منطقه تحت چرا می‌باشند. در منطقه حفاظت‌شده تعداد درختان در طبقه سنی 20-10 سال، قابل‌توجه بود که نشان از زادآوری در دو دهه اخیر داشت؛ درحالی‌که در منطقه تحت چرا بعد از بازه زمانی 1365-1355 استقرار درختان جدید مشاهده نشد. از نتایج به‌دست‌آمده می‌توان نتیجه گرفت تأثیرات چرای دام سبب عدم زادآوری درختان ارس گردید و الگوی رویش درختان را نیز دستخوش تغییراتی نمود؛ به شکلی که از فرم رویش طبیعی پیروی نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]     Korori, S., Khoshnevis, M., Matinizadeh, M., (2011). Comprehensive Studies of Juniperus species in Iran. Poneh Press, 550 p. (In Persian).
[2]     Pourtahmasi, K., Poursartip, L., Bräuning, A., &. Parsapajouh, D., (2009). Analyze of Oak Chronology Network with Climate in Hyrcanian Forests. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol. 4, No. 2, 91-100. (In Persian).
[3]     Pourtahmasi, K., Parsapajouh, D., Marvi Mohajer, M., & Ali-Ahmad-Korouri, S., (2008). Evaluation of Juniper trees (Juniperus polycarpos C. Koch) radial growth in three sites of Iran by using dendrochronology. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, Vol. 16, No. 2. 327-342. (In Persian).
[4]     Jafari, M., (2012). A new approach to dendroecological studies: Climate change impact on forest’ wood production in Astara (Gilan). Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, Vol. 27 No. 4, 690-706. (In Persian).
[5]     Janda, P., Trotsiuk, V., Mikoláš, M., Bače, R., Nagel, T.A., Seidl, R., & Jasík, M., (2017). The historical disturbance regime of mountain Norway spruce forests in the Western Carpathians and its influence on current forest structure and composition. Forest ecology and management, 388, 67-78.
[6]     Ebrahimi,S.S., Pourbabaei, H.,&  Pourtahmasi,K., (2019). Comparison of natural regeneration and radial growth variations of trees in the harvested and unharvested beech stands, Case study: Asalem forest. Iranian Journal of Forest, Vol. 11, No. 2, 221-238. (In Persian).
[7]     Jazirehi. M.H., (2011). Per Silvam Pro Patria to Afforest in Arid Environment. 3th Ed., Tehran University Publications, Tehran, 532 p. (In Persian).
[8]     Zhou, Q., Shi, H., Liu, C., Zhang, K., Zhang, Q., & Dang, H., (2018). Disturbance history of an old growth subalpine larch forest in the Qinling Mountains, north-central China. Dendrochronologia, 50, 91-97.
[9]     Hart, J.L., Clark, S.L., Torreano, S.J., & Buchanan, M.L., (2012). Composition, structure, and dendroecology of an old-growth Quercus forest on the tablelands of the Cumberland Plateau, USA.Forest Ecology and Management, 266, 11-24.
[10]     Rozendaal, D.M.A., & Zuidema, P.A., (2011). Dendroecology in the tropics: a review. Trees, 25, 3–16.
[11]     Jafari, K., Daghestani, M., & Mohammadi, J., (2015). Investigation of the relationship between natural regeneration of Juniper trees and livestock traffic status in Zajkan Tarom, Jangal va Marta, Vol. 104, 65-68. (In Persian).
[12]      Daghestani,M., Zanganeh, M., & Taheri, M., (2017). Investigation on quantitative characteristic and soil properties of Juniperus excelsa M.Bieb stands in Tarom Zanjan. Journal of Forest Research and Development, Vol. 3, No. 2. 175-190. (In Persian).
[13]    .Spînu, A. P., Niklasson, M., & Zin, E., (2020). Mesophication in temperate Europe: A dendrochronological reconstruction of tree succession and fires in a mixed deciduous stand in Białowieża Forest. Ecology and evolution, 10(2), 1029-1041.
[14]     Sáenz-Ceja, J.E., Pérez-Salicrup, D.R., (2019). Dendrochronological reconstruction of fire history in coniferous forests in the Monarch Butterfly Biosphere Reserve, Mexico. Fire Ecology 15 (18), 1-17. https://doi.org/10.1186/s42408-019-0034-z.
[15]     Rozas, V., (2005). Dendrochronology of pedunculate oak (Quercus robur L.) in an old-growth pollarded woodland in northern Spain: establishment patterns and the management history. Annals of forest science, 62(1), 13-22.
[16]     Fritts, H. C., (1976). Tree rings and Climate, Academic Press, London, p 567.
[17]     Fallah, A., Balapour, B., Yekekhani, M. & Jalilvand, H., (2014). Dendrochronological studies of Juniperus polycarpos in alborz mountains (case study: Shahkuh of shahrood). Iranian Journal of Wood and Paper Science Research. Vol. 29, No. 1, 405-416. (In Persian).
[18]     Abedini. R., Pourtahmasi. K., Ghazanfari. H., & Karimi. A.N., (2010). Effect of severe lopping on radial growth of Lebanon Oak (Quercus libani Oliv.) trees in Baneh adjacent forests. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, Vol. 18, No. 4, 556-568. (In Persian).