بررسی میزان آگاهی و مشارکت همگانی ‏‏در زمینه تفکیک زباله از مبدأ شهرستان بهبهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری

چکیده

در حال حاضر آگاهی و مشارکت مردم در امور تفکیک زباله از مبدأ به دلیل قوانین مدیریتی و عدم آشنایی مردم در اداره‌ی امور شهر هنوز نتوانسته چندان خودنمایی نماید. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان آگاهی و مشارکت همگانی ‏‏در زمینه تفکیک زباله از مبدأ شهرستان بهبهان است. بدین منظور از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی با استفاده از روش میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را شهروندان شهرستان بهبهان در سال 1398 تشکیل می‏دهند که از میان آن‏ها نمونه‏ای به حجم 384 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و اقدام به توزیع پرسشنامه شد. نتایج نشان داد که در زمینه تفکیک زباله از مبدأ 5/50 درصد مردم از سطح آگاهی متوسط برخوردار بودند. بر اساس سطح آگاهی به تفکیک موضوع؛ ضرورت تفکیک زباله از مبدأ برای داشتن جامعه پایدار، داشتن اطلاعات مناسب برای ذخیره زباله، حفظ محیط‌زیست با کاهش تولید زباله و کاهش آلودگی‏های محیطی با کاهش تولید زباله از آگاهی خوبی برخوردار هستند؛ اما در زمینه سودمندی تفکیک زباله از مبدأ برای جامعه و داشتن فضا برای زباله تولیدشده با فواید اقتصادی جمع‏آوری زباله از آگاهی ضعیفی برخوردار بودند. همچنین یافته‏های پژوهش نشان داد، 8/58 درصد مردم مشارکت کم دارند. بر اساس میزان مشارکت مردمی به تفکیک موضوع؛ بر اساس استفاده از برنامه‏های آموزشی تفکیک زباله از مبدأ، جداسازی اجزای قابل بازیافت زباله از مبدأ و پرهیز از ریخت‌وپاش زباله در کوچه و خیابان، انگیزه و هدف در تفکیک زباله از مبدأ از مشارکت خوبی برخوردار هستند؛ اما در زمینه برنامه‏ریزی برای کاهش تولید زباله و شرکت در برنامه‏های آموزشی از مشارکت ضعیفی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


[1] Abedi, T., and Vaezzadeh, F., 2005. Hospital solid waste management. Gap, Rasht.
[2] Fatehnia, A.R., 2011. Investigating the Status of Municipal Solid Waste Source and Providing Solutions for Increasing Public Participation in District 5 of Tehran Municipality, MSc in Urban Health Management, Tehran University of Medical Sciences. (In Persian).
[3] Abdoli, M. A., and Jalili Ghazizadeh, M., 2007. Evaluation of the Adaptation of New Waste Management Technologies in Iran, Journal of Environmental Studies, Thirty-third Year, 42: 51-62. (In Persian).
[4] WHO., 2008. A strategy for health promotion in the Eastern Mediterranean Region,2006—2013, World Health Organization. Regional Office for the Eastern Mediterranean.
[5] Jycan, K., 2005. Recycle in Europe. J.of. Waste management world. ISWA publication, 11: 21-264.
[6] Rhyner, Ch., 1995. Waste Management and Resource Recovery. New York: CRC- Press Publisher.
[7] Hung, M. L., Ma, H., and Yang, W. F., 2007. A novel sustainable decision making model for municipal solid waste management. Waste Management, 27:209–19.
[8] Kumar, PR., Jayaram, A., and Somashekar, RK., 2009. Assessment of the performance of different compost models to manage urban household organic solid wastes. Clean Technologies and Environmental Policy Journal; 11: 473–84.
[9] Premakumara, DGJ., 2011. Survey of household solid waste generation and public awareness on waste separation and compositing practices in Cebu city. Japan: Institute for Global Environmental Strategies.
[10] Abtahi, M., Saeedi, R., Nasrollah Boroujerdi, M., Fakhraei Far, A., Bayat, A., Makari, S., Ali Asgari, F., Onkouti, A., and Alizadeh, M., 2015. Knowledge, education and public participation in waste management: A case study in Tehran. Journal of Health in the Field, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Faculty of Health, 3(2): 7-16. (In Persian).
 [11] Rezvanin, F., Khoshnamesh, B., and Izadyar, S., 2015. People's participation in designing waste separation from source. Second International Conference on Science and Engineering, March 28, 2015, Istanbul, Turkey. (In Persian).
[12] Farhadi, R., 2010. Evaluation of People's Participation in the Healthy Cui City Project of Sizandeh Aban, Geography; Journal of Iranian Geographical Society Scientific-Research Quarterly, 27: 137-157. (In Persian).
 [13] MirAbbasi, A., Panahandeh, M., and Naghavi, N., 2009. The Impact of Education on Public Participation in Separation of Rural Waste Origin (Case Study of Evan, Verin, Zarabad, Zavardasht Villages). Paper presented at the 12th Iranian Environmental Health Conference, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, School of Public Health. (In Persian).
 [14] Roudbari, A. A., Shahsavar, H., Hosseini, S. A. A., and Ghazi, M., 2007. Separated Waste Collection from Non-Governmental Organization with the Participation of People in Shahrood, Waste Management Journal, 8: 23-29. (In Persian).
 [15] Fathi, K., 2002. Investigation of the Status of Recycling and Separation Education in Iran, by the Ministry of the Interior. (In Persian).
[16] Awopetu, M. S., Awopetu, R. G., Sample, E. D., Coker, A. O., Awokola, O. S., Fullen, M. A., Booth, C. A and Hammond, F. N., 2014. Municipal Solid Waste Mana Gement and the Role of WASTE PICKERS IN NIGERIA, International Journal of Education and Research, 4 (3): 4400-6333.
[17] Gotame, M., 2012. Community Participation in Solid Waste Management Kathmandu, Thesis submitted in the partial fulfillment of requrements for the master of philosophy in Development Geography, Department of Geography, University of Bergen, Norway.
 [18] Kanat, G., 2010. Municipal Solid-Waste Management in Istanbul, Waste Manage Journal, 30(8-9): 25-737.
 [19] Krejcie, R. V., and Morgan, D. W., 1970. Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30: 607-610.
 [20] Sarmad, Z., Bazargan, A., and Hejazi, E., 2006. Research Methods in Technology Science, Tehran, Agah Publishing. (In Persian).