مطالعه توانایی جذب نفت خام از محیط آبی توسط مواد لیگنوسلولزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ساری

2 1- دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

3 عضو هیئت علمی گروه چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی ساری

چکیده

نفت خام یک فرآورده سمی برای سیستم­های بیولوژیک است و آلوده‌کننده مهم محیط‌زیست دریایی محسوب می­شود. تاکنون روش­های زیادی جهت پاک‌سازی آلودگی­های نفتی در دریاها مورداستفاده قرارگرفته که یکی از آن­ها پاک‌سازی به‌وسیله‌ی انواع جاذب­ها هست. در این پژوهش، جاذب­های لیگنوسلولزی چوب گونه صنوبر در سه شکل آرد، پوشال و خرده چوب و الیاف به سه شکل خمیرکاغذ شیمیایی، مکانیکی و بازیافتی جهت پاک‌سازی آلودگی­های نفتی از سطح آب بررسی‌شده است. به­علاوه تأثیر وزن جاذب­ها، دمای محیط جذب و غلظت نفت خام نیز هرکدام در سه سطح جزو متغیرهای دیگر این تحقیق می­باشند. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان جذب نفت خام توسط شش جاذب مختلف با وزن­های متفاوت و دماهای مختلف دارای تفاوت معنادار هست. همچنین با بررسی نتایج و کارایی جذب مشخص شد که در بین جاذب­ها، خمیرکاغذ مکانیکی با مقدار جذب 5/90 درصد و خرده چوب با مقدار جذب 39 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان پاک‌سازی نفت خام از روی آب را داشتند.

کلیدواژه‌ها


[1] Besalatpur, A. A., Hajabbasi, M., Khoshgotarmanesh, A. and Afyuni, M., 2008. Investigation of pollutants contaminated with hydrocarbons around the Tehran refinery by plant provocation method. Journal of Agricultural Science and Natural Resources, 15 (4): 1-15.
[2] Rasooli, M., Mahdavi Gurabi, M., Imam, R. and Naderi, A., 2012. Investigating the performance of adsorbent materials in order to clean up oil pollution in the Persian Gulf and suggest the use of nano-adsorbent technology in removing oil pollution from the sea. Quarterly Viewpoint, 1: 95-139.
[3] Behravesh, M., Amiri, N. and Ghadiri, F., 2016. Investigating the Effects of Oil Pollution on Aquatic Ecosystems. 3th Oil, Gas, Petrochemical and Sustainable Development Conference. Tehran, 7-8 May: 7 p.
[4] Besalatpur, A. A. and Hajabbasi, M., 2009. Effect of Different Levels of Oil Pollutants in a Calcareous Soil on the Physical Purification of Petroleum Hydrocarbons. Agricultural research: Water and soil and Plant in agriculture, 8(1): 233-244.
[5] Khodashenas, A., Raayaee, A. and Abtahi, M., 2010. Examining the Benefits of Using Natural Adsorbents to Cleanup Oil Pollution. National Conference on Safety Engineering and HSE Management, Tehran, 8-10 March, 10 p.
[6] Hasanzaadeh, A., Bastani, D. and Zabihi, F., 2013. The effect of sea water temperature on the absorption rate of oil spots by sawdust as absorbent. National Conference on New Technologies in Chemistry and Chemical Engineering, Tehran, 16 May: 9 p.
[7] Husseien, M., Amer, A., El-Maghraby, A. and Taha, N., 2009. Availability of Barley Straw Application on Oil Spill Clean-up. International Journal Environment Science Technology, 6(1): 123-130.
[8] Liu, L., Wang, L., Song, W., Yang, L., Yin, L., Xia, SH., Wang, Sh., James, P. and Song, Zh., 2018. Crude oil removal from aqueous solution using raw and carbonized Xanthoceras sorbifolia shells. Environmental Science and Pollution Research, doi.org/10.1007/s11356-018-2895-0. 10 p.
[9] Deschamps, J., Caruel, H., Borredon, E., Bonnin, Ch. and Vignoles, Ch., 2003. Oil Removal from Water by Selective Sorption on Hydrophobic Cotton Fibers. 1. Study of Sorption Properties and Comparison with Other Cotton Fiber-Based Sorbents. Environmental science and technology, 37 (5): 1013-1015
[10] Hussein, M., Amer, A. A. and Sawsan, I., 2011. Heavy oil spill cleanup using law grade raw cotton fibers: Trial for practical application. Journal of Petroleum Technology and Alternative Fuels, 2 (8). 132-140.
[11] Hezbehnezhad, A. and Zarrinabadi, S., 2015. Laboratory study of the ability to reduce oil pollution in Arvand river water samples by sugar cane bagasse (Case study). International Conference on Science, Engineering and Environmental Technology, Tehran, 5-6 may, 8 p.
[12] Razavi, Z. and Mir Ghaffari, N., 2017. The application of raw rice husk in the removal of crude from aquatic environments. Journal of Iranian Chemistry and Chemical Engineering, 35(1): 13-23.
[13] Sayyad Amin, J., Abkenar, M. and Akbarzadeh, A., 2015. Laboratory review of the removal of oil pollutants from seawater by a combination of natural and synthetic adsorbents. National and Specialized Conference on Environmental Research of Iran, Hamedan, 6 August: 10 p.
 [14] Barati, A., Roshenas, M. and Hasannezhad, H., 2014. Synthesis of microcomposite graphetic gel absorbent of oil spots from saline water. 6th Water, Wastewater and Waste conference. Tehran, 14 December: 15 p.
 [15] Singh, V., Kendall, R., Hake, K. And Ramkumar, S., 2013. Crude oil sorption by raw cotton. Industrial and engineering chemistry research, 52: 6277-6281.
[16] Onwuka, Ch., Agbaji, E., Ajibola, V. And Okibe, F., 2016. Kinetic studies of surface modification of lignocellulosic Delonix regia podsas sorbent for crude oil spill in water. Journal of applied research and technology, 14: 415-424.
[17] Hussein, M., Amer, A. A. and Sawsan, I., 2009. Oil spill sorption using carbonized pith bagasse. Application of carbonized pith bagasse as loose fiber. Global NEST Journal, 11 (4): 440-448.
[18] Radetic, M., Ilic, V., Radojevic, D., Miladinovic, R., Jocic, D. And Jovancic, P., 2008. Efficiency of recycled wool-based nonwoven material for the removal of oils from water. Chemosphere, 70: 525–530.
 [19] Zhang, Y., Yang, Sh., Wu, J., Yuan, T., and Sun, R., 2014. Preparation and Characterization of Lignocellulosic Oil Sorbent by Hydrothermal Treatment of Populus Fiber. Materials, 7: 6733-6747.
[20] Nwokoma, D.B. and Anene, U., 2010. Adsorption of Crude Oil Using Meshed Groundnut Husk, Chemistry Production Process Model, 5(1): 9p.
[21] Ibrahim, S., Wang, S. and Ang, H.M., 2010. Removal of Emulsified Oil from Oily Wastewater Using Agricultural Waste Barley Straw. Biochemistry Engineering Journal, 49(1): 78-83.
[22] Choi, H.M. and Cloud, R.M., 1992. Natural Sorbents in Oil Spill Cleanup, Environ. Science Technology, 26(4): 772-776.
[23] Salajeghe, A., 2011. Principles of instrumental analysis (vol 1). University Publication Center. Tehran. 434