تعیین شاخص‌های تولید پاک‌تر در کارخانه تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) مطالعه موردی: کیمیا چوب گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 علوم و صنایع چوب و کاغذ

3 دانشگاه تهران، دکتری

4 عضو هیات علمی

چکیده

عملیات تولید نقش کلیدی در کاهش آثار محیط‌زیستی در مراحل مختلف چرخۀ عمر محصول از استخراج مواد تا تولید، استفاده نهایی، استفاده مجدد و بازیافت دارند؛ بنابراین درک مسئولیت محیطی درزمینۀ تولید موجب دستیابی به مزیت رقابتی و افزایش سهم بازار محصولات می­شود؛ بنابراین رویکردهای مباحثی مختلف ازجمله تولید پاک‌تر به‌منظور پیشگیری از آلایندگی صنایع مطرح می­گردند. ازآنجایی‌که صنعت تخته فیبر دانسیته متوسط ازجمله صنایعی است که حجم زیادی از مواد و انرژی را مصرف می­کند، این تحقیق به­عنوان یک مدل راهبردی برای افزایش بهره­وری و به حداقل رساندن آلودگی و مصرف انرژی در چارچوب بهبود مستمر حفاظت از محیط‌زیست در تولید تخته فیبر دانسیته متوسط در نظر گرفته‌شده است. بدین منظور با به‌کارگیری فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی، یک سلسله با سه سطح، 5 شاخص (اصلاح محصول، تغییر فرآیند، درخت محصول، بازیافت و سرمایه­های انسانی) و 45 زیر شاخص در شرکت تخته فیبر دانسیته متوسط کیمیا چوب جهت تولید پاک‌تر ساختار­دهی شد. سپس از طریق روش دلفی (پرس‌وجو از افراد متخصص در امر) مقایسات زوجی انجام شد. نتایج در ارزیابی کلی نشان داد که شاخص تغییر فرآیند بالاترین اولویت را در بین شاخص­ها و برنامه­ریزی جهت جلوگیری از توقف بی­مورد دستگاه­ها و تجهیزات بالاترین اولویت را در بین کلیه زیر­شاخص­ها داشته است. نرخ ناسازگاری کلی در این بررسی 1/0 است که دلالت بر ثبات نتایج به‌دست‌آمده دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] Bidhendi, Gh. Hoveidi., H. Nasrabadi, C. and Mohammadnezhad, S., 2006. Introduction of Cleaner Production Approach to Optimize Energy Consumption in Industries, Case Study: Food Industry, First Conference on Environmental Engineering, Tehran, University of Tehran.. February.19-20.
[2] Emami, M. H., Shahraz, S., Saraydarian, M. and Mohammadnezhad, S., 2008. Review on excelled cleaner production in industry, Iran industrial researches and training center publication, Tehran, 82p. (In Persian).
[3] Kouchaki-Penchah, H., Sharifi, M., Mousazadeh, H., Zarea-Hosseinabadi, H., 2016. Life cycle assessment of medium-density fiberboard manufacturing process in I. R. Iran. Journal of Cleaner Production, 112(1): 351-358.
[4] Wilson, J., 2010a. Life-cycle inventory of formaldehyde-based resins used in wood composites in terms of resources, emissions, energy and carbon. Wood and Fiber Science, 42(CORRIM Special Issue): 125-143.
[5] Wilson, J.B., 2010b. Life-cycle inventory of medium density fiberboard in terms of resources, emissions, energy and carbon. Wood and Fiber Science 42(CORRIM Special Issue): 107-124.
[6] Meil, J., Bushi, L., Garrahan, P., Aston, R., Gingras, A., Elustondo, D., 2010. Status of energy use in Canadian wood products sector / in collaboration with FP Innovations - Forintek Division, Western Region. Ottawa: Natural Resources Canada.
[7] Pullen, S., 2000. Estimating the embodied energy of timber building products. Journal of the institute of wood Science, 15(3): 147-151.
[8] Lawson, B., Rudder, D., 1996. Building materials energy and the environment: Towards ecologically sustainable development. Royal Australian Institute of Architects, Red Hill, ACT, Australia, 135 p.
[9] Saaty, T.L, 2001. Decision Making with Dependence and feedback: The analytic Network Process, Pittsburgh, PA, pp376.
[10] Asadizadeh, Y. Azizi, M. Hamzeh, Y. and Bassim, E., 2017. Determination and ranking cleaner production criteria by using analytic hierarchy process (Case study: Latif paper products company. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 8(4): 573-584.
[11] Ghorbannezhad, P., Azizi, M., Ting, S., Layeghi, M. and Ramezani, O., 2011. Cleaner production: a case study of Kaveh paper mill. International journal of sustainable engineering, Taylor & Francis publication, 4(1): 68-74.
[12] Avsar, E. and Dennirer, G.N.,2008. Cleaner production opportunity assessment study in SEKA Balikisir pulp and paper mill. Journal of Cleaner Production, 16:422-431.
[13] Abbasi, G., Abbasi, Y. and Bassim, E., 2004. Environmental assessment for paper and cardboard industry in Jordan, a cleaner production concept. Journal of Cleaner Production, 12(4): 321-326.
[14] Yazdani, A., Rezaei, A., Nahavandi, H., Tavakkoli, M., 2008. Optimization of energy consumption from the perpective of value engineering (Case study: Mazandaran Wood and Paper Industries). In: Proceedings of Second Conference on Planning and Management of the Environment. Nov. 27 Tehran, Iran, p 1-14.
[15] Mohaseb, A., 2006. Energy costs in wood production industries. Amirkabir Press.
[16] Taghizadeh, H., Soltani, Gh. and Shokrani, M., 2009. An investigation into the role of the energy management system in optimizing energy consumption in the nonmetallic mining industries: A case study of Tabriz Clay and Machine Brick Factory. Energy economy studies, 23(6): 137-159.
[17] Ranjbar, M., Barkhordari, H., Pourmo'yed, A., 2019. An investigation into the effects of using phase changing materials on the heating and cooling systems of buildings in Shiraz. In: Proceedings of the twenty-seventh international annual conference of Iranian mechanical engineers' scientific forum. Apr 30, Tehran, Iran p 1-6.
[18] Porankiewicz, B., Axelsson, B., Gronlund, A., and Marklund, B., 2011. Main and normal cutting forces by machining wood of pinus sylvestris. BioResources, 6(4): 3687-3713.
[19] Aghakhan, M., Khazaian, A., Rafighi, A., and Scholz, F., 2019. The impact of different factors on particles quality and energy consumption in knife ring flaker. Iranian journal of wood and paper industries, 10(2): 205-215.
[20] Ratnasingam, J., Yoon, C. Y., and Ioras, F., 2013. The effects of ISO 9001 quality management system on innovation and management capacities in the Malaysian furniture sector. Bulletin of the Transilvania University of Brasov: Series II: Forestry, Wood Industry, Agricultural Food Engineering, 6(1): 63-70.