بررسی عوامل مؤثر بر توان نگه‌داری‌ اتصال‌های ساخته‌شده با بیسکویت چوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی توان نگه‌داری اتصال‌های T شکل ساخته‌شده با بیسکویت چوبی است. اتصال‌های بیسکویت، اتصال‌های صفحه‌ای نیز نامیده می‌شوند که به‌طورمعمول از چوب راش کمی فشرده ساخته می‌شوند. بیسکویت‌ها در اتصالات ساخته‌شده با آن‌ها، رطوبت چسب‌های پایه آبی را جذب نموده و با واکشیده شدن آن‌ها در شیارها، باعث ایجاد اتصال مناسب و محکم می‌شوند. گونه‌ی اعضای اتصال از چوب‌های راش (Fagus orientalis) و نراد (Abies alba)، اندازه بیسکویت شامل 10 و 20 (1 عدد بیسکویت در هر اتصال) و چسب‌های پلی‌وینیل استات (PVAc)، پلی‌اورتان (PU) و اوره فرمالدهید (UF) به‌عنوان متغیرهای این تحقیق در نظر گرفته شدند. پس از ساخت نمونه‌ها، آزمون توان نگه‌‌داری بیسکویت انجام شد. نتایج نشان داد که اثر مستقل هر یک از عوامل متغیر یعنی گونه اعضای اتصال و نوع چسب بر توان نگه‌داری اتصال‌های بیسکویتی در سطح 1 درصد معنی‌دار، ولی اثر مستقل اندازه بیسکویت معنی‌دار نمی‌باشد. همچنین نتایج نشان داد که توان نگه‌‌داری اتصال‌های ساخته‌شده با گونه راش نسبت به گونه نراد بیشتر بوده است. چسب پلی‌اورتان نسبت به سایر چسب‌ها بهترین عملکرد را داشته است. درنهایت بهترین عملکرد اتصال‌‌های ساخته‌شده با بیسکویت (گونه راش، بیسکویت اندازه 10 و چسب پلی‌اورتان) با اتصال‌های ساخته‌شده با دوبل چوبی مقایسه شد که اتصال‌‌های ساخته‌شده با بیسکویت نسبت به اتصال‌های ساخته‌شده با دوبل چوبی، توان نگه‌داری بیشتری را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


[1] Snow, M., Chen, A.A.Z., and Chui, Y.H., 2006. North American practices for connection in wood construction. Progress in Structural Engineering and Materials, 8(2): 39-48.
[2] Eckelman, C.A., 2003. Textbook of product engineering and strength design of furniture. West Lafayette (IN): Purdue University Press.
[3] Speas, E., 1994. Plate-joinery basics. Fine Wood working, 52(11/12): 82–84.
[4] Derikvand, M., Smardzewski, J., Ebrahimi, Gh., Dalvand, M., and Maleki, S., 2013. Withdrawal force capacity of mortise and loose tenon T-type furniture joints. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37: 377-384.
[5] Kurt, S., Uysal, B., Ozcan, C., and Yildirim, M.N., 2009. The effects of edge banding thickness of Uludag Fir bonded with some adhesives on withdrawal strengths of Beech dowel pins in composite materials. BioResources, 4(4): 1682-1693.
[6] Uysal, B., and Ozcifci, A., 2003. Effects of dowels produced from various materials on withdrawal strength in MDF and PB. Journal of applied polymer science, 88: 531–535.
[7] Lashgari, A., 2011. Investigation the tensile strength of wooden pin joints of hornbeam. Iranian Journal of Sciences and Techniques Natural Resources, 6(2): 116-126.
[8] Vassiliou,V., and Barboutis, L., 2008. Strength of furniture joints constructed with wood biscuits. Proceeding Papers From International Conference of NABYTOK, Faculty wood science and technology, technical university in Zvolen.
[9] Kahvand, M., Omrani, P., and Ebrahimi, Gh., 2014. Determination of bending moment resistance of T-type joints constructed with wood biscuit. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 5(2):47-58.
[10] Rangavar, H., and Abbasi, M., 2017. Investigation of the bending moment and stress carrying capacity in L-shaped biscuit joints fabricated with solid wood and wood based composite. Iranian Journal of Forest and Wood Products, 69(4): 789-798.
[11] Standard Test Methods for Specific Gravity of Wood and Wood–Base Materials, Annual Book of ASTM Standard, D 2395, 1999.
[12] Standard Test Methods for Small Clear Specimens of Timber, Annual Book of ASTM Standard, D 143, 2000.
[13] Marra, A., 1992. Technology of wood bonding: principles in practice. Van Nostrand Reinhold, New York.
[14] Vick, C.B., and Okkonen, E.A., 1998. Strength and durability of one-part polyurethane adhesive bonds to wood. Forest Products Journal, 11:71-76.
[15] Ren, D., and Frazier, C.E., 2012. Wood/adhesive interactions and the phase morphology of moisture-cure polyurethane wood adhesives. International Journal of Adhesion and Adhesives, 34: 55-61.