مقایسه ارزش اقتصادی کارکرد بازاری و غیربازاری برخی از ارقام صنوبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگل‎داری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

با توجه به شرایط آب‌و‌هوایی و روند نابودی و تخریب جنگل‌ها، جنگل‌کاری جهت حفاظت از خاک و آب و تأمین نیاز‌های بشر، یک امر ضروری است. جنگل‌کاری‎ با گونه صنوبر افزون بر تولید چوب، سودمندی‌های محیط‎زیستی و اجتماعی فراوانی به همراه دارند که اغلب آنها بدون بازار می‌باشند. در این مطالعه 2 مورد از خدمات اکوسیستمی صنوبر کاری‌ها از منظر اقتصادی موردتوجه قرار گرفت و با رویکردهای گوناگون ارزش‌گذاری شد. در این بررسی از روش‌های ارزش‌گذاری مستقیم بازار و روش هزینه جایگزین به ترتیب برای تعیین ارزش فرآورده‌های چوبی و غیرچوبی استفاده شد. نتایج نشان داد که ارزش کارکردهای تنظیم گاز و تولیدی به ترتیب معادل 41/1 میلیارد ریال و 54/1 میلیون ریال در سال در سطح 14 هکتاری منطقه مورد مطالعه، برآورد شد. لذا کارکرد تنظیم گاز سهم بیشتری از ارزش‌های برآورد شده را به خود اختصاص داد. این نتیجه بیانگر آن است که به‌طورکلی ارزش اقتصادی منطقه جنگل‌کاری‎شده مورد مطالعه از جنبه محیط‎زیستی بیشتر از جنبه تولیدی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Amani, M., 2007. Popular cultivation environments, Publication of Road Sobhan, Tehran Publication, 9. (In Persian)
[2] Asgari, H., 2015. "Estimating the economic value of oak forests in Ilam province", Journal of Natural Resources Economics, Second year, No. 2, pp. 88-77. (In Persian).
[3] Amirnejad, H., 2007. Estimating the preservation value of Golestan National Park of Iran by using individual’s willingness to pay, agricultural economics: iranian journal of agricultural economics (economics and agriculture journal)   october 2007 , volume 1 , number 3 (selected papers of the 6th iranian conference on agricultural economics); page(s) 175 to 188. (in persian)
[4] Mansouri, M., Z., Badehian, K., Adeli . and Abrari Vajari, K.,  2015. Economic valuation of Hassan Gavyar Forest Park using contingent valuation method and individual travel cost, Iranian Journal of Forest, 7(4): 88 . (In Persian)
 [5] Badehian, Z., M., Mansouri .and  Fakhari. M.A., 2018. Determining the Economic Value of Soil Carbon Sequestration in  the Planted Afforested Different Species. Environmental Researches Journal ,9(11): 17. (In Persian)
[6] Guo, Z., X., Xiao, Y., Gan .and  Zheng, Y., 2001. Ecosystem functions, services and their values, a case study in Xingshan country of China. Ecological Economics, 38: 141-154. 
[7] Kubiszewski, I., R. L., Costanza, P., Dorji .and  Tshering, K., 2013. An initial estimate of the value of ecosystem services in Bhutan. Journal of ecosystem services.1-21.
[8] Costanza, R., R., Groot, P., Sutton, S., Ploeg, S., Anderson, I., Kubiszewski, S., Farber .and  Turner, R., 2014. Changes in the global value of ecosystem services. Global environmental change. 26: 152–158.
[9] Elliott, T., D., Campbell .and Tilley, R., 2014. Valuing ecosystem services from Maryland forests using environmental accounting. Ecosystem services. 7: 141-151.8. Pron, S., and Esmaili, S., 2010. Journal of Agricultural Economics and Development, Vol. 24, No. 2, Summer 2010, p. 162-168
[10] Saleh, M .and  Mulaie, M., 2009. The Economic Value of the Kalibrger Field, Arasbaran, Proceedings National Economic Value Conference. Resources, EPA. (In Persian)
[11] Yeganeh, H., 2014. Evaluating and Evaluating the Recovery Projects in Rangeland Ecosystems (Tahm Watershed of Zanjan), Ph.D. Department of Natural Resources, University of Tehran. 888 p.
[12] Mansouri, M., Z., Badehian .and Hojatolah, S., 2017. Determining the economic value some of the most importantfunctions and services of the centric Zagros Quercus forests (Case study: Lorestan province) .(In Persian).
[13] Vahedi, A.A .and Mattagi, A.A., 2014. Amount of carbon sequestration distri bution associated with oak tree’s (Quercus castaneifolia C.A. May) bole in relation to phys iographical units of Hyrcanian natural forests of Iran, Iranian Journal of Forest and Poplar Research, Vol. 21 No: 4. (In Persian)
[14] Henry, M.A., W., Besnard, A., Asante, J., Eshun, S., Adu Bredu, R., Valentini, M., Bernoux .and  Saint Andre, L., 2010. Wood density, phytomass variations within and among trees, and allometric equations in a tropical rainforest of Africa. Forest Ecology and Management, 260: 1375-1388.
[15] MacDicken, K.G., 1997. A guide to monitoring carbon storage in forestry and agro forestry project. Winrock international institute for agricultural development forest carbon monitoring program. 91.
[16] Hargreaves, K.J., R., Milne .and Cannell, M., 2003. Carbon balances of afforested peatland in Scotland. Journal of forestry, 76(3): 299-318.
 [17] Zamolodchikov, D. G., G. N., Korovin .and Utkin, A.I., 2000. Mitigation potential for carbon sequestration through forestry activities in Russia. Internet. 16.
 [18] Organization Environmental Protection Agency., 2012. Economic valuation of park environmental resources Mali Golestan, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 898 p.
[19]Lashkarbolouki, E .and Kahneh, E., 2016. Seedling production of natural hybrid of poplar trees and usage them in comprehensive program of wood farming. Forest Research and Development, Vol. 1, No. 4.
[20] Organization Environmental Protection Agency., 2016. Economic valuation of park environmental resources National Lar, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 91 p. Management, University of Zabol.
[21] Xie, G., W., Li, Y., Xiao, B., Zhang, C., Lu, K., An, J., Wang, k., Xu .and Wang,  J., 2010. Forest ecosystem services and their values in Beijing. Chinese geographical science journal, 20 (1): 051–058.