مدل تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین محصول بهینه و شناسایی بازارهای هدف بر مبنای گونه های صنوبر، توسکا و کاج تدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 پژوهشگر مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا

4 مدیر تحقیقات و نوآوری شرکت جنگل سهامی شفارود، گیلان، ایران

چکیده

بیست و هفت درصد از جنگل های استان گیلان با مساحت حدود 150 هزار هکتار تحت پوشش شرکت سهامی جنگل شفارود است که تاکنون در چارچوب 73 طرح جنگلداری از آن بهره برداری شده است. از طرفی با توجه به شرایط اکولوژیکی منطقه، گونه های قابل کاشت، ظرفیت و توانایی شرکت جنگل شفارود، سه گونه صنوبر، توسکا و کاج تدا جهت تعیین محصول بهینه، شناسایی بازارهای هدف و درنهایت اولویت بندی جهت سرمایه گذاری آتی به منظور طرح های زراعت چوب و مدیریت پایدار جنگل مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور پس از مطالعات و بررسی پژوهش های انجام شده و مصاحبه با کارشناسان متخصص، شاخص های موثر برروی تعیین محصول بهینه و بازارهای هدف به 6 گروه اصلی و 49 زیر شاخص تقسیم شدند. درجه اهمیت شاخص ها و زیر شاخص ها پس از اخذ آرای کارشناسان با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد. نتایج نشان داد که گونه های کاج تدا (470/0)، توسکا (299/0) و صنوبر (230/0) به ترتیب دارای بیشترین اهمیت می باشند و بر این اساس جهت زراعت چوب و سایر طرح های جنگلداری پیشنهاد می شوند. در میان شاخص های سطح اصلی (صنایع مصرف کننده چوب)، صنایع خمیر و کاغذ، مبلمان، فرآورده‌های چوبی، ساختمان، لوازم و ابزار و حمل و نقل به ترتیب دارای بالاترین ارزش وزنی بودند. از میان زیر شاخص ها (محصولات) دستمال کاغذی نسبت به سایر محصولات دارای بالاترین اولویت بوده و پس از آن مبلمان اداری، راحتی و استیل و نیمه استیل به ترتیب بالاترین اولویت ها را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Gudarzi, E. and Tajdini, A., 2015. Applying analytical hierarchy process in ranking of the effective indices on competitiveness of the wooden furniture industry in Iran. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 30(4):578-594. (In Persian).
[2] Eghbali, M., Hajian, A., Armanmehr, M. and Karami raviz, A., 2010. Strategic evolution of affiliated suppliers using the process of Multi criteria decision making. In: 4th International Conference on Strategic Management, Tehran.
[3] Samani, J.M.V. and Delavar, M., 2010.  Application of Analytical Network Process (ANP) for Prioritize Shrimp Culture Sites. Iran-Water Resources Research, 6(1):46-56.
[4] Mohebi, N., 2010. Determining of effective criteria on sustainable development of Iran furniture industry and suggestion of proper solutions. Msc Thesis. University Of Tehran, Karaj, Iran. (In Persian).
[5] Gokay, N., Hiziroglu, S., Serin, H., Akyuz, K. C., Akyuz, I. and Toksoy, D., 2007. A perspective from furniture and cabinet manufacturers in Turkey. Journal of Building and Environment, 42(4):1699-1706.
[6] Mohebbi, N., Azizi, M., Fatollahzadeh, A. and Mohebbi Gargari, R., 2010. Determination of the effective criteria on development of Iran furniture industry by analytical hierarchy process (AHP). Journal of Wood & Forest Science and Technology, 17(1):115-116.
[7] Ratnasingam, J. and Loras, F., 2005. The Asian furniture industry: the reality behind the Statistics. European Journal of Wood and Wood products, 3(1):64-67.
[8] Alizadeh, H., Faezipour, M., Azizi, M. and Ziaei, M., 2014. Survey the situation of furniture foreign trade, determine and prioritize the influencing indexes on export development (Case study: Household Furniture). Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 29(2):299-309. (In Persian).
[9] Ghorbani-Vagheiee, A. and Azizi, M., 2008. Investigation on special manner of raw material supply for paper factory with AHP method. The First National Conference on Supplying Raw Materials and Development of Word and Paper Industries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 495 p. (In Persian).
[10] Home and Office Furniture Exporters Union., 2009. The Bulletin of home and office furniture union, a look at export hall of the 18st international exhibition of Home and Office Furniture (Hofex). Feb. 2-6 Tehran, Iran, 50p. (In Persian).
[11] Saaty, T.L., 1980. The analytic hierarchy process, planning, priority setting, resource allocation. McGraw-Hill, New York.
[12] Mohebbi, N.A., Azizi, M., Ziaie, M. and Hosseinzadeh, O., 2017. Providing a model for sustainable development of Iran wooden furniture industry. Journal of wood & forest science and technology, 24(1):117-130.
[13] Charkhtab Moghaddam, S. and rohanian, M., 2014. Structural Evaluation of Traditional Wooden Buildings Development and Analysis of Patterns with Environment and Earthquake Considerations. Journal of housing and rural environment, 33(147):17-30.
[14] Farshchi, V. and Ghofrani, M., 2016. Assessment of market development factors affecting classic furniture (Case study in Qom). Journal of wood & forest science and technology, 23(3):89-106.
[15] Namaki, S.A., Tajdini, A. and Roohnia, M., 2014. Investigation on the relationship between the economic growth and consumption and imports of fine papers (Writing and printing & Newsprint paper) in Iran. Iranian journal of wood and paper science research, 29(1):117-131.
[16] Mehregan, M.R., 2004. Advanced Operations Research, Ketabe Daneshgahi publication, Tehran. (In Persian).
[17] Saaty, T.L., 1999. Decision Making for Managers, Translation by Dr. Tofigh, Industrial Management Organization Publications, Tehran. (in Persian).
[18] Tracogona, A., Pelizzari, S. and Finzi, U., 2009. The World furniture outlook 2008. Centre for industrial studies, Italy, 4 p