اثر افزودن خمیرکاغذهای شیمیایی باگاس و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی‌های خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی تولید شده از مخلوط پهن‌برگان (ممرز، راش و صنوبر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی مکانیک، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی ویژگی‌های کاغذ حاصل از اختلاط الیاف چوبی و غیرچوبی می‌باشد. در این راستا، تاثیر اختلاط خمیرکاغذ صنعتی مکانیکی شیمیایی (Chemical-Mechanical Pulp) پهن‌برگان (60% ممرز، 20% راش و 20% صنوبر) کارخانه مازندران با خمیرکاغذ صنعتی سودای باگاس شرکت پارس به ترتیب با نسبت‌های 65 به 20، 55 به 30، 45 به 40، 35 به 50، 15 به 70 به همراه 15% خمیر الیاف بلند وارداتی در هر ترکیب بررسی شده است.از اختلاط خمیرکاغذهای پالایش نشده، کاغذهای دست‌ساز آزمایشگاهی ساخته شد و ویژگی‌های درصد روشنی، تخلخل، شاخص کششی، طول پارگی، شاخص ترکیدن و شاخص مقاومت به پارگی طبق استانداردهای تاپی و ایزو اندازه‌گیری شدند. نتایج دسته‌بندی پراکنش طولی الیاف با دستگاه کلاسه‌بندی نشان داد که خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی پهن‌برگان کارخانه مازندران به لحاظ طول الیاف و درصد نرمه از کیفیت بهتری نسبت به خمیرکاغذ شیمیایی باگاس شرکت پارس برخوردار است. آنالیز آماری نتایج نشان داد که میانگین ویژگی‌های کاغذهای دست‌ساز حاصل از خمیرکاغذهای اختلاطی مانند شاخص ترکیدن، شاخص مقاومت به پارگی و روشنی با افزایش سهم خمیرکاغذ باگاس کاهش می‌یابند به جز طول پاره شدن و شاخص کششی که در اثر افزایش مقدار خمیر باگاس تغییر معنی‌داری نداشته و درصد تخلخل هم کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Somoke, G.A., 2008. Handbook for pulp and paper technologists, 2nd ed., Aeeizh publications, Tehran, 501 p. (In Persian).
[2] Xu, E.C., 2009. Chemical- mechanical pulping of eucalyptus - latest development and comparison, Revista Celulosa y Papel, 8, 6-17.
[3] Xu, Eric C., 2011. Latest developments and trends I chemical mechanical pulping of hardwoods. 5th International Colloquium on Eucalyptus Pulp, May 9-12, 2011, Porto Seguro, Balia, Brazil.
[4] Jafari-Petroudy, S.R., Resalati, H. and Rezayati-Charani, P., 2011. Newsprint from soda bagasse pulp in admixture with hardwood CMP pulp. BioResouces, 6(3): 2483-2491.
[5] Goli, M., Asadpour, Gh., Mahdavi, S. and Barimani, A.,2015. Investigation on combining aspen wood with two native hardwoods species for Chemi-Mechanical pulping. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 30(4): 662-673. (In Persian).
[6] Goli, M., Zabihzadeh, S.M., Asadpoor, G. and Barzan, A., 2016. The effect of mixing the foest and non-forest hardwood species on the chemi-mechanical pulp (CMP) properties (case study: Mazandaran wood and Paper Industry). J. of Wood and Forest Science and Technology, 23(2): 125-141. (In Persian).
[7] Smariha, A., Khakifirooz, A., Neati, M., Ravanbakhsh, F., Kiaei, M. and Saghafi, A., 2013. Newsprint from NSSC bagasse pulp mixed with hardwood CMP pulp and bleached softwood kraft pulp. BioResources, 8(4): 5561-5569.
[8] Rasooly Garmaroody, E., Rashidavi, J., Ramezani, O. and Saraeean, A.R., 2016. Effect of Depithing on Bagasse pulp and paper properties. J. of Wood & Forest Science and Technology, 22 (4):167-186. (In Persian).
[9] Luukko, K., 1999. Characterization and properties of mechanical pulp fines. PhD Thesis, Helsinki University of technology.
[10] Lindholm, C.A. and Kurdin, J.A., 1999. Chemimechanical pulping. In: Sundholm, J. ed. Mechanical Pulping, Papermaking Science and Technology Book 5. Fapet Oy, Jyväskylä, Finland, TAPPI press, pp. 223-249.
[11] Giertz, H.W. and Varma, R.S., 1979. Studies on the pulping of bagasse and the influence of pith on paper properties, Nonwood plant fiber pulping progress report. Tappi Press: Atlanta, 53-69.
[12] Zanuttini, M.A., 1997. Factors determining the quality of bagasse mechanical pulps. Cellulose Chem. and Technol., 31:381-390.
 [13] Johansson, A., 2011. Correlation between fiber properties and paper properties. Degree of Master thesis in pulp technology. KTH, School of chemical science and engineering (CHE).
[14] Vaziri, V., Saraeyan, A.R., Afra, E. and Faraji, F., 2016. The effect of using sucrose on bagasse soda pulp properties. J. of Wood & Forest Science and Technology, 23 (2): 47-62. (In Persian).
[15] Alinia, A., Afra, A., Resalati, H. and Yousefi, H., 2013. Effect of Mixing Temperature of CMP (Chemi-mechanical) Pulp and Cellulose Nanofiber on Paper Properties. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 3(2): 77-89. (In Persian).
[16] Soleimani, A., Resalati, H. and Akbarpour, I., 2012. The effect of using white birch on mechanical properties and fiber length distribution of mixed hardwood CMP pulp. Lignocellulose, 1(2): 83-91. (In Persian).