بررسی وضعیت تجارت درون صنعت چوب و فرآورده‌های چوبی ایران (در بازه زمانی 1395-1371)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

2 استادیار اقتصاد جنگل، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، ایران

3 استاد اقتصاد بین الملل، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، ایران

چکیده

با اذعان به اهمیت بحث تجارت درون صنعت برای هر کشور و همچنین به دلیل عدم وجود اطلاعات جامع و یکپارچه در رابطه با بحث صنایع چوب و محصولات چوبی، مقاله حاضر در این رابطه تدوین گردیده است. این مقاله شامل دو بخش است. بخش اول محاسبات به صورت سالانه برای مجموع صنعت چوب و فرآورده‌های چوبی در بازه زمانی 1395-1371 و بخش دوم محاسبات مربوط به سال 1395 به تفکیک کد تعرفه‌ای چوب و محصولات چوبی است. برای برآورد تجارت درون صنعت و تعیین نوع آن از شاخص گروبل و لوید و شاخص کیفیت کالا استفاده شده است. نتایج نشان داد کشور ایران با کشورهای مانند کویت، لبنان، گرجستان، جمهوری سوریه، آذربایجان، ارمنستان، مجارستان و پاکستان به ترتیب با مقدار تجارت درون صنعت 44/0، 44/0، 41/0 39/0، 35/0، 28/0، 27/0 و 25/0 دارای بیشترین میانگین سالانه تجارت درون صنعت بود. تجارت درون صنعت پاکستان و لبنان بیشتر از نوع عمودی با کیفیت بالا بوده‌است. همچنین نتایج تجارت درون صنعت براساس هر یک از کدهای تعرفه‌ای در سال 1395 نشان داد که تجارت درون صنعت برای کدهای 45، 46 (به جز امارت متحده عربی) و 47 عملاً صفر بوده یا به سمت صفر میل نموده است. در حالی که برای کدهای 44، 48، 49 و 94 کشورهای با تجارت درون صنعت بیشتر از صفر وجود داشته است. در کد 44 (برای کشورهای هلند، ایتالیا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و قزاقستان)، در کد 46 (کشور امارت متحده) در کد 48 (برای کشورهای امارت متحده عربی، عمان و مالزی)، در کد 49 (برای کشورهای ایتالیا و فدراسیون روسیه) اکثر تجارت درون صنعت از نوع عمودی می‌باشد و در کد 94 تنها کویت داری اکثر تجارت درون صنعت از نوع افقی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] FAO.2005. State of the world’s forests, Tariffs and non-tariff measures in trade of forest products, 166p.
[2] Bayatkashkoli, A. and Mehmandoost, M., 2017. The study of production, employment and trade in wood industry of Iran. J. of Wood and Forest Science and Technology, 24 (3):143-156.
[3] Commerce Reviews., 1989. Overview of timber exports and imports, Pulp and paper, Institute of Humanities and Cultural Studies Comprehensive Human Sciences Portal, magazine, 27:1-16. (In Persian).
[4] Molla Hassany, A., Tajedini, A. and Roohnia, M., 2013. Investigating and determining the factors affecting demand for timber imports in Iran. Journal of Wood and Paper Industries of Iran, Year 4, 1:101-116. (In Persian).
[5] Zolfaghari, M R., 2001. Analysis of the export performance of Iranian wood products based on regional and global markets, Technical magazine - Wood, Furniture and Paper Industries of Iran, 1:1-26. (In Persian).
[6] TajeDini, A., Taghadosi, A H., Pour Mousa, Sh., Jahanlatibari, A., Safdari, H R. and Rohnia, M., 2013. Investigating the Indices Effecting on Imports of Wooden Furniture Products to Iran, Journal of Sciences Research in Wood and Paper of Iran, 2:205-223. (In Persian).
[7] Taghavinejad, B. and Esfandyari, A M., 2007. Review of the status of furniture industry and wooden artifacts, Ministry of Industries and Mines Non-Metal Industries Office, 1th edt, 11p. (In Persian).
[8] BayateKashkoli, A., Rafighi, A.; Azizi; M.; Amiri; S. and Kebourani; A R., 2007. Estimation of the future trend in the export and import of wood and wood products in Iran, Journal of Agricultural Science and Natural Resources, 15(1):73-83. (In Persian).
[9] Adeli, K., Yachkaschi, A. and Mohammadi Limaei, S., 2012. A Study of the Condition of Timber Production in Iran and the Expected Production Rate in the Next Decade. Journal of Sustainable Development, 5(1):144-154.
[10] Pasban, F. and Najarzadeh, R., 1999. Investigating the effect of tariff on macroeconomic variables. Institute of Humanities and Cultural Studies of Comprehensive Human Sciences Portal, 10:1-22. (In Persian).
[11] Complementary law Foreign Trade Monopoly Law., 1931. Islamic Parliament Research Center Of The Islamic Republic Of IRAN, 1(2):132p.
[12] Keho, Y., 2017. The impact of trade openness on economic growth:The case of Cote d’Ivoire. Cogent Economics & Finance, 5(1):14p.
[13] Yazdanparast, Z., Karimzadeh, M, Seifi, A .and Fallahi, M A., 2015. Experimental Test of Liner's Theory in Iran's Foreign Trade Model. Quarterly Journal of Economic Research and Policy, 76:167-186. (In Persian).
[14] Khosravi, SH., Malekniya, R., Adeli, K., Mohseni, R. and J Hajez, D., 2018. Future of trade and industry of wood products in Iran, Iranian Wood and Paper Industry Journal, 1:1-14. (In Persian).
[15] Raskhi, S., 2008. Intra-industry trade between Iran and the European Union., Quarterly journal of commercial journal, 4:63-88. (In Persian).
[16] Aghlmand, S., Rahimi, B., Farrokh-Eslamlou, H., Nabilou, B. and Yusefzadeh, H., 2018. Determinants of Iran’s Bilateral Intra-industry Trade in Pharmaceutical Industry. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 17(2):822-828.
[17] Nunezhad, M. and Haghjou, M., 2014. Measurement of the quality of goods in intra industry trade in Iran and member countries of the G-8 group during the period from 2001 to 2009. Quarterly Journal of Economic Research, 53:63-82. (In Persian).
[18] Azerbaijani, K .and Taati, S., 2011. The characteristics of in-industry vertical industry in Iran: With the panel data approach. Journal of Economic Research and Policy, 57:57-82. (In Persian).
[19] Klabasi, H., Raissi Ardali, GA. and Raissi, M., 2004. Estimating the amount of intra industry trade in Iran. Iranian economic research, 20:55-79. (In Persian).
[20] Azerbaijani, K. and Izadi, G., 2006. Iran's Intra Industry Trade with China: New Look. Journal of Economic Research, 26:81-99. (In Persian).
[21] Ando, M., 2006. Fragmentation and vertical intra-industry trade in East Asia. orth American Journal of Economics and Finance. 17:257–281.
[22] Hayakawa, K., Ito,T., Okubo,T., 2017. On the stability of intra-industry trade. Journal of the Japanese and International Economies, 45:1-12.
[23] Yazdani, M. and Pirpour, H., 2018. Evaluating the effect of intra-industry trade on the bilateral trade productivity for petroleum products of Iran. Energy Economics, 2 March:1-9.
[24] The laws and regulations and its implementing regulations., 2016. Export-Import Regulations, Commerce Printing and Publishing Company, Tehran, 866 p. (In Persian).
[25] Trade Promotion Organozation of Iran., 2017. Periodic export and import statistics; phttp://www.tpo.ir/index.aspx.
[26] Rasti, M., 2009. Examining the status of in-industry trade in the transportation, travel and financial services sectors (Comparative Comparison of Selected Developing and Developed Countries ). Commercial research, 35:85-90. (In Persian).
[27] Arbab, H R., 2009. International economics (Ninth edition) international economics 1,9th Ed., Ney Publications, 592p. (In Persian).
[28] Schmitt, N. and Yu, Z., 2001. Economies of scale and the volume of intra-industry trade. Economics Letters, 74(1):127-132.
[29] Souri, A R. and Tashkini, A., 2013. Factors Affecting Iran's Counter trade with Regional Blocks. quarterly company Journal. 68:33-58. (In Persian).
[30] ZargarTalebi, M .and Majariyan, M., 2016. The determinants of the intensity of intra-regional trade in crops: the echo case study. Quarterly journal of commercial journal, 80:151-171. (In Persian).
[31] Feyzpour, M A .and Shah MohammadiMehrjari, A., 2014. Regional distinctions in relative advantage and sustainable development indicators. Journal of Economics and Regional Development of the 21st Century, 8:1-22. (In Persian).
[32] Bojnec,Štefan .and Fertő, Imre., 2013. Forestry industry trade by degree of wood processing in the enlarged European Union countries. Forest Policy and Economics, 40:31-39.