رقابت، انحصار و تمرکز در بازار واردات خمیر‌چوب و کاغذ بازیافتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 استادیار اقتصاد جنگل، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، ایران

3 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

چکیده

آگاهی از درجه تمرکز بازار به‌منظور سازمان‌دهی تصمیمات و سیاست‌های دولت در راستای تنظیم بازار ضروری است. در این بررسی با هدف شناخت بازار واردات خمیر‌چوب و کاغذ بازیافتی به منظور کمک به دولتمردان در تدوین و اجرای سیاستهای صحیح در ارتباط با این صنعت، با استفاده از شاخص‌های نسبت تمرکز، هرفیندال–هیرشمن، جامع تمرکز صنعتی، هانا‌–‌کای و هال-تایدمن، ساختار بازار برای بازه‌ی زمانی1394-1385 اندازه‌گیری می‌شود. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که میزان رقابت بین کشورهای صادر کننده خمیر‌چوب و کاغذ بازیافتی به ایران اندک و شدت موانع ورود در این صنعت بالا می‌باشد و ساختار انحصار چند‌جانبه محکم (الیگاپولی) بر این بازار حاکم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Shahiki Tash, M. N. and Nasiri Aghdam, A., 2011. Concentration, barriers to entry and economies of scale in water cooler industry and evaluation cost welfare of effective monopoly structure. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 8(1): 73-98. (In Persian).
[2] Esmailipour Masuleh, E., 2015. Evaluation of monopoly, competition and concentration in cement market. Commercial Surveys, 71: 54-68. (In Persian).
[3] Hosseini, S.S., Shahbazi,H. and Abbasifar, A., 2008. Investigating market power in the Iranian sugar import market. Iranian Journal of Economic Research, 34:145-160. (In Persian).
[4] Sun, B., Wenjun, J., Xuankai Z. and Yi H., 2017. Research on market power and market structure: A direct measure of market power of internet platform enterprises. International Journal of Crowd Science, 1 (3):210-222.
 [5] Parkin M., 2003. Economics. Sixth Edition, Pearson Education, Addison Wesley World Student Series: New York. 858 pp.
[6] Bayat Kashkoli, A., Rafighi A. and  Dahmardeh, M., 2011.  A study on the global production of wood and paper and its products from1386-77. Journal of wood and forest science and technology, 1(2): 37-54. (In Persian).
[7] Hujala, M., 2012. Structural dynamics in the global pulp and paper industry. Ph.D. thesis, Lappeenranta University of Technology, School of Business, Business Economics and Law, Finance, Lappeenranta, Finland.
 ]9 [Kazemzadeh, E.  and Sheikh Zeinoddim, A., 2015. Sales concentration index in the Iranian car market. Industrija, 43 (4):129-149. Doi: 10.5937/industrija43-8616.
[10] Andrea S., Petra H. and Katarína M,. 2015. Evaluating the Competitiveness of Wood Processing Industry. Drvna industrija, 66 (4):281-288. doi:10.5552/drind.2015.1432.
]11[  Mendes, G. M., Vanessa, F.P. and Marcelo J. B., 2016. Paper Brazilian Firms Market Power in the Worldwide Market. Revista Árvore, 40 (4):595-602. Doi: 10.1590/0100-67622016000400003.
]12 [Wan, X.-Y., 2017. An analysis of measuring market power in the international iron ore trade. Journal of Interdisciplinary Mathematics, 20(3): 749-759.
[13] Pourebadalahan Kovich., M. Mohamdzade, P., Falahi, F. and  Hekamti Farid, S., 2013. Study of different indicators of concentration in the cement industry of the country. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 1(2): 71-88.
[14] Hirschmann, A., 1964. The Paternity of an Index. American Economic Review, 761pp.
[15] Hall, M and Tideman, N., 1967. Measures of concentration. Journal of the American Statistical Association, 62: 162-168.
[16] Hannah, L.and  Kay, J A., 1977. Concentration in modern industry: theory, measurement, and the U.K. experience, Macmillan, 144 pp.
[17] Hatirli, S. A., jones E. and Aktafi A. R., 2003. Measuring the Market Power of the Banana Import Market in Turkey. Turk J Agric, 27:367-373.