ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب کالای نهایی چوبی در میان چارکهای درآمدی خانوارهای شهر دورود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، ایران

2 استادیار اقتصاد جنگل گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، ایران

3 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، ایران

4 دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر سعی شده که ابتدا عوامل مؤثر بر انتخاب مصنوعات چوبی براساس مطالعات کتابخانه‌ای و نظرات کارشناسان و متخصصان، مصرف‌کنندگان‌، نمایندگی‌‌‌‌‌‌ها و مراکز فروش مصنوعات چوبی شناسایی و سپس اهمیت هر یک از عوامل مذکور با کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردد. براساس نتایج بدست آمده، شاخصهای اصلی در سه گروه اقتصادی، فنی و کیفی تقسیم‌بندی گردید که هر کدام از شاخص‌های اصلی دارای هفت زیرشاخص می‌باشند. سپس رتبه‌بندی این شاخص‌های در میان چارک‌های درآمدی شهر دورد استان لرستان انجام پذیرفت. رتبه‌بندی شاخص‌ها نشان می‌دهد که شاخص اقتصادی در تمام گروه‌های درآمدی تأثیرگذارترین شاخص است. در گروههای کم‌درآمد شاخص فنی از اهمیت بالایی برخوردار است. در حالیکه در پردرآمدترین گروه اهمیت شاخص کیفی چشم‌گیر است. قیمت خود کالا نیز در همه چارک‌ها بالاترین ارزش وزنی را درمیان زیرشاخصهای اقتصادی به خود اختصاص داده است. به طوریکه درجه اهمیت آن با کاهش درآمد به طور پیوسته افزایش یافته است. در خصوص زیرشاخص‌های فنی، در تمام چارک‌ها طول عمر رتبه اول اهمیت را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Hejazi, R., 1985. Wood Anatomy and Industry. Tehran University Publications, Tehran, 410 p. (In Persian).
[2] Bahmani, A., Rafighi, A., Darijani, A. and Tabarsa, T., 2010. Identifying and comparison of effective indicators on the selection of woody products in income groups. Journal of Wood and Forest Science Researches, 17(4): 83-95. (In Persian).
[3] Zebardast, A., 2010. Application of AHP in urban and regional planning. Journal of Honar-ha-ye- Ziba, 41 (2):24-36. (In Persian).
[4] Arian, A. and Koushkizamani, M., 2004. Neopan market in Iran. Journal of wood and paper industry, 1(1): 22.-32. (In Persian).
[5] Mordi, K. and Rafighi, A., 2008. Recognizing and comparison of  effective factors on MDF, In: Proceedings of First Iranian Conference on Supplying Raw Materials and Development of Wood and Paper Industries. 2 Nov, Gorgan, p 69-77. (In Persian).
[6] Maleki Glondoz, M., Tajaldini, A., Pourmousa, Sh. and Agharafiii, E., 2013. Identification and Ranking the effective factors on customer satisfaction of woody furniture industry using multicriteria decision making method. Journal of wood and paper science, 28(4): 691-708. (In Persian).
[7] Wong, D, C. and Kozak, R, A., 2008. Particleboard Performance Requirements of Secondary Wood Products Manufacturers in Canada. Forest Products Journal, 58(3): 34-41.
[8] Lihra, T., Buehlmann, U.and Graf, R., 2012. Customer preferences for customized household furniture. Journal of Forest Economics, 18(2): 94-112.
[9] Toivonen, R. M. 2011. Product quality and value from consumer perspective - An application to wooden products. Journal of Forest Economics, 18(2): 157–173.
[10] Arman, M, H., Salehi Sedghiani, J., Mojdehi, S. and Nazarli, A., 2012. Calculating the inconsistency ratio in AHP and pairwise comparison in the process of Fuzzy AHP. Journal of Industrial management studies, 27: 89-112. (In Persian).