بررسی مقاومت جابجایی اتصال دهنده فلزی در ترکیب با فرآورده مهندسی شده چوب و مقایسه آن با مقادیر پیش بینی EC5

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران

2 دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، معرفی فرآورده‌های مهندسی‌شده چوبی جدید و پیش بینی مقاومت آنها در ترکیب با اتصال دهنده های فلزی می‌باشد. شناخت اتصالات نوع پین استیل موضوعی است که امروزه توجهات زیادی را به خود جلب کرده است، بخصوص که نوآوریهای زیادی در راستای ساخت اتصالات با تغییر در فرآورده های مهندسی چوب صورت گرفته است. برای انجام مطالعه، ترکیب جدیدی از فرآورده های مهندسی شده چوب مورد استفاده قرار گرفت. بدین صورت که تخته لایه از گونه توس با تخته تراشه جهت دار توسط رزین پلی اورتان تک جزئی در ساختاری سه لایه قرار گرفتند. آرایش لایه ها در 4 سطح صورت گرفت. اتصال دهنده مورد استفاده در این تحقیق، پین استیل با قطر 6 و 8 میلیمتر بوده است. پس از ساخت فراورده لایه ای جدید، نمونه های مناسب برای آزمون مقاومت جابجایی اتصال دهنده بر اساس استاندارد تهیه شدند و مقدار مقاومت توسط فرمولهای EC5جهت پیش بینی مقاومت صورت گرفت. نتایج نشان داد که، اثر مستقل نوع ترکیب لایه ای جدید و همچنین قطر پین استیل بر مقاومت جابجایی اتصال دهنده معنی دار بوده است. همچنین نتایج نشان داده اند که افزایش قطر پین استیل منجر به افزایش مقاومت جابجایی اتصال دهنده شده است. از طرفی، ترکیبات دارای سهم بیشتر تخته لایه، مقاومت جابجایی اتصال دهنده بیشتری داشته اند. نکته حائز اهمیت و مورد هدف در این مطالعه توانایی پیش بینی EC5 برای مقاومت محصولات مهندسی شده جدید بوده است که مشخص شد رفتار هر 4 نوع ترکیب با دقت کافی توسط EC5 قابل پیش بینی است و هر چهار نوع ماده دارای مقاومت منطبق با مقادیر پیش بینی و رفتار بدون شکست بوده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Gangei, S., 2010. The Building System of Light Wood Frame Structures. Building and Housing Research Center, Tehran, IRAN, 177 P. (In Persian).
[2] New Building System, 2009. Building and Housing Research Center Publication, Tehran, IRAN, 220 P. (In Persian).
[3] Bazu, G., Mahjourian, S., Wehsener, J. and Haller, P., 2016. An Analytical, Numerical and Experimental Study of Non Metallic Mechanical Joints for Engineered Timber Constructions. In: World Conference on Timber Engineering. Aug.22-25 Vienna, Austria.
[4] Misconel, A., Ballerini, M. and Kuilen, J.W., 2016. Steel- To- Timber Joints of Beech- LVL with Very High Strength Steel Dowels. In: World Conference on Timber Engineering. Aug.22-25 Vienna, Austria.
[5] KW, Johansen., 1949. "Theory of Timber Connections. International Association of Bridge and Structural Engineering. ." IABSE, Basel (Switzerland). 9: 62-249.
 [6] Santos, C., Jesus, A., Morais, J.and Fontoura, B., 2013. An Experimental Comparison of Strengthening Solution for Dowel- Type Wood Connections. Journal of Construction and Building Materials, 46:114–127.
[7] K. Bader, T., Schweigler, M., Hochreiner, G., Serrano, E., Enquist, B. and Dorn, M., 2016. Dowel Deformation in Multi- Dowel LVL- Connections under Moment Loading. Journal of Wood Material Science and Engineering, 3:216–231.
[8] Kobel, P., Frangi, A. and Steiger, R., 2016. Timber Trusses Made of European Beech LVL. In: World Conference on Timber Engineering. Aug.22-25 Vienna, Austria.
[9] Reynolds, TH., Sharma, B., Harries, K. and Ramage, M., 2016. Dowelled Structural Connections in Laminated Bamboo and Timber. Journal of Composites Part B, 90: 232- 240.
[10] Wood-based panels. Determination of density, BS EN 323, 1993
[11] Structural timber. Sizes, permitted deviations, BS EN 336, 2013
[12] Timber structures. Test methods. Determination of embedment strength and foundation values for dowel type fasteners, BS EN 383, 2007
[13] Eurocode 5: design of timber structures – Part 1-1: General – common rules and rules for buildings, 2010
[14] Xu, B.-H., Yuan, D.-W., Bouchair, A. and Racher, P., 2016. Stiffness of Dowelled Steel- to- Timber Joints. World Conference on Timber Engineering, Vienna, Austria, pp. 7.