شناسایی و اولویت بندی شاخص های تولید پاک تر با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی( مطالعه موردی: شرکت محصولات کاغذی لطیف)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

فرایند تولید پاک تر ، یک رویکرد دوستدار محیط زیست محسوب می شود که سعی دارد با کاهش ضایعات و مصرف انر‍‍ژی و .. آلودگی های زیست محیطی فرایندهای صنعتی راکاهش دهد تا امکان تولید پایدار را در واحدهای صنعتی فراهم نماید. برای نیل به این هدف صنایع کاغذسازی نیز باید کاهش ضایعات فرایندهای تولید و مصرف بی رویه انرژی را در همسویی با استرات‍ژی های تولید پاک تر در اولویت برنامه های خود قرار دهند. در این تحقیق فرایند تحلیل سلسله مراتبی بکار گرفته شده و یک سلسله مراتب با سه سطح برای تسهیل فرایند اولویت بندی تولید پاکتر در کارخانه کاغذ لطیف ساختار دهی شده است. با مرور ادبیات و مطالعات میدانی مدل پیشنهادی، برای پیاده سازی تولید پاکتر در کارخانه فراهم گردید. نتایج تحقیق نشان داد شاخص های اصلی تولید پاک تر به ترتیب اولویت تغییر فرایند، اصلاح محصول، اجرای نظام تعمیر و نگهداری پیشگیرانه ، بازگردانی و سرمایه های انسانی می باشند. شاخص تغییر فرایند با اختصاص میزان 40 درصد از کل اهمیت بالاترین اولویت را در اجرای راهبردی تولید پاک تر به خود اختصاص داد. زیرشاخص وجود اتوماسیون صنعتی و سطح تکنولوژی آن که از زیرشاخص های تغییر فرایند میباشد بالاترین اولویت را در بین 31 زیرشاخص دارد. همچنین زیر شاخص های با اولویت بالاتر مانند استفاده از آخال با کیفیت و اجرای نظام کالیبراسیون نیز به شاخص تغییر فرایند ارتباط دارند. لذا برای دستیابی به اهداف تولید پاک تر و اجرای راهبردی آن توجه بیشتر به این شاخص لازم است . نرخ ناسازگاری کلی در این بررسی 06/0 می باشد که دلالت بر ثبات نتایج بدست آمده دارد. نتایج این تحقیق می تواند در تسریع اجرای فرایند تولید پاک تر در صنعت خمیر و کاغذ ایران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Saba, 2011. Documents and reports of Iran energy productivity organization, http://www.saba.org.ir, (In Persian).
[2] Allahdadi, M., Hejazi, S., Jonoobi, M., Abdolkhani, A. and Jamalirad, L., 2016. Effect of Bagasse Chemical Pulping and Coupling Agent on the Physical - Mechanical Properties of Composites Based on Bagasse pulp/Low density polyethylene. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 7(3):349-362. (In Persian).
[3] Hamzeh, Y., 2014.  Water and sewage management in pulp and paper industry. Jehad Daneshgahi publication organization of University of Tehran, 204 p. (In Persian).
[4] Abbasi, G., Abbasi,Y. and Bassim, E., 2004. Environmental assessment for paper and cardboard industry in Jordan, a cleaner production concept. Journal of Cleaner Production,12(4): 321-326.
[5] Ghazinoory, S., 2005. Cleaner production in Iran, necessities and priorities. Journal of Cleaner Production, 13(8): 755-762.
[6] Emami, M. H., Shahraz, S., Saraydarian, M. and Mohammadnezhad, S., 2008. Review on excelled cleaner production in industry, Iran industrial researches and training center publication, Tehran, 82p. (In Persian).  
[7] Evans, J.W. and Hammer,B., 2003. cleaner production at the Asian development bank. Journal of Cleaner Production, 11: 639–649.
[8] Avsar, E. and Dennirer, G.N.,2008. Cleaner production opportunity assessment study in SEKA Balikisir pulp and paper mill. Journal of Cleaner Production, 16:422-431.
[9] Ghorbannezhad,P., Azizi, M., Ting, S., Layeghi, M. and Ramezani, O., 2011. Cleaner production: a case study of Kaveh paper mill. International journal of sustainable engineering, Taylor & Francis publication, 4(1): 68-74.
[10] Ma, J., Norman, R., Stephen, D. and Arthur, J., 2005. Siting analysis of from – based centralized anaerobic digester  systems for distributed generation using GIS. Biomass and Bioenergy, 28: 591-600.
[11] Saaaty, T.L., 1999. Decision making for leaders. RWS publications, Pittsburgh, 315p.
[12] Saaty, T.L., 2000. Fundamentals of Decision Making With Analytic Hierarchy Process. RWS publications, Pittsburgh, 478 p.