بررسی مقاومت اتصال بیسکویت‌ چوبی در تخته‌فیبر نیمه‌سنگین و تخته‌خرده‌چوب تحت بارهای کششی و برشی در اعضای T و L شکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی/علوم و صنایع چوب و کاغذ/دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

هدف ازاین پژوهش،بررسی توان نگه­داری اتصالT شکل، مقاومت برشی و ظرفیت لنگر خمشی در بارگذاری کششی اتصال­های Lشکل ساخته­شده با بیسکویت چوبی بود. نوع چندسازه اعضای اتصال شامل تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) و تخته خرده چوبو اندازه بیسکویت 10 و 20 (یک بیسکویت در هر اتصال)، متغیرهای این تحقیق بودند. پس از ساخت نمونه­ها با استفاده از چسب پلی­وینیل استات (PVAc)، آزمون­های توان نگه­داری اتصال T شکل، مقاومت برشی و ظرفیت لنگر خمشی اتصال­هایLشکل انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد کهاثر مستقل نوع چندسازه و اندازه بیسکویت با سطح اعتماد 95 درصد بر توان نگه­داری، مقاومت برشی و ظرفیت لنگر خمشیدر بارگذاری کششی قطری اتصال­های بیسکویت،معنی­داراست. نتایج هم­چنین نشان داد که اتصال­های T شکل ساخته‌شده با بیسکویت چوبی از اعضای MDF، توان نگه­داری بیشتری از اتصال­های با اعضای تخته خرده چوب‌دارند. توان نگه­داری اتصال­های Tشکل ساخته­شده با بیسکویت 20 نسبت به اتصال­های ساخته‌شده با بیسکویت 10 بیشتر بود. مقاومت برشی و ظرفیت لنگر خمشی در بارگذاری کششی قطری اتصال­های ساخته­شده L شکل با اعضای MDFبیشتر از اتصال­های ساخته­شده با اعضای تخته خرده چوب بود. اتصال­های Lشکل ساخته­شده با بیسکویت 20 مقاومت برشی و ظرفیت لنگر خمشی در بارگذاری کششی بالاتری را نسبت به اتصال­های ساخته­شده با بیسکویت 10 نشان دادند. درمجموع بیشترین مقدار توان نگه­داری، مقاومت برشی و ظرفیت لنگر خمشی در بارگذاری کششی، در اتصال­های ساخته­شده با MDFو بیسکویت 20 مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


[1]   Imirzi, H., O., Ozkaya, K., and Efe, H., 2016. Determination of the strength ofL-type cornerjoints obtained from wood-based board materials using differentjoining techniques.Forestproducts journal, vol. 66, No. (3/4), P:214-224.
[2]   Rangavar, H., and Abbasi, M., 2017. Investigation of the bending moment and stress carrying capacity in L-shaped biscuit joints fabricated with solid wood and wood based composite. Iranian Jornal of Forest and Wood Products, Vol. 69, No. 4, P:789-798. (in Persian)
[3]   Atar, M., Ozcifci, A., Altinok, M., and Celikel, U. 2009. Determination of diagonal compression and tension performances for case furniture corner joints constructed with wood biscuits. Materials & Design, Vol. 30, No. 3, P: 665-670.
[4]   Omrani, P., Ebrahimi, and Kahvand, M., 2019. Investigation the stress carrying capacity of miter corner joints made with biscuit under diagonal tension and compression loading. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol.10, No. 3, P: 323-336. (in Persian)
[5]   Omrani, P., Ebrahimi, and Kahvand, M., 2020. The investigation of the affecting factors on withdrawal resistance of the wooden biscuit joints. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol. 11, No.1, P: 121-131. (in Persian)
[6]   Rashedi, K., 2017. Investigation on bending moment capacity of corner joints constructed with spline under diagonal tension and compression. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol. 8, No. 4, P: 521-532. (in Persian)
[7]   Zhang, J.L. and Eckelman, C.A., 1993. Rational design of multi dowel corner joints in case construction. Forest Products Journal, Vol. 43, No. (11/12), P: 52-58.
[8]   Vassiliou, V. and Barboutis, L. 2008. Strength of furniture joints constructed with wood biscuits. Proceeding Papers From International Conference Of NABYTOK. Faculty wood science and technology, technical university in Zvolen. P: 1-8.
[9]   Altun, S., Burdurlu, E., and Kilic, M., 2010. Effect of Adhesive Type on the Bending Moment Capacity of Miter Frame Corner Joints, Bio Resources Vol. 5, No.3, P: 1473- 1483.
[10] Tankut, A. N. and Tankut, N. 2004. Effect of some factors on the strength of furniture corner jointsconstructed with wood biscuits. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Vol.28, P:301–309.
[11] Tankut, A. N. and Tankut, N. 2009. Investigations the effects of fastener, glue, and composite material typeson the strength of corner joints in case–type furniture construction. Material Design, Vol.30, P:4175–82.
[12] Kahvand, M. Omrani, P. and Ebrahimi, Gh. 2014. Determination of bending moment resistance of t-type joints constructed with wood biscuit. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol. 5, No. 2, p: 47-58. (in Persian)
[13] Kociszewski, M., 2005.Stiffnessandloadcapacityofbiscuitcornerjoints. Folia Forestalia Polonica Seria B, Zeszyt, Vol. 36, P: 39-47.
[14] Boryen,T.,Zurring, H.R. and Burke, E.J. 2006.The evaluation of bending moment resistance of single wood- plate corner joints in particleboard and lodgepole pine. forest products journal, vol 56, no.2, P:66-73.
[15] Standard test methods for wood-based panels, Determination of moisture content,Europeanstandard,DIN, EN 322, (1993).
[16] Standard test methods for wood-based panels, Determination of density, European standard,DIN, EN 323, (1993).
[17] Standard test methods forwood-based panels, Determination of modulus of elasticity in bending and bending strength, European standard,DIN, EN 310, (1993).
[18] Standard test methods forparticleboards and fiberboards, Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board, European standard,DIN, EN 319, (1993).