ارائه الگوی بازاریابی استراتژیک در صنعت مبلمان مبتنی بر طرح پژوهش آمیخته اکتشافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر گروه علوم انسانی و مدیریت

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین، ایران

3 استادیار گروه مدیریت موسسه اموزش عالی کار واحد قزوین، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ایران

چکیده

مبلمان آمیزه‌ای از هنر و فرهنگ و نمادی از رفاه برای خانواده‌های ایرانی است و شرکت‌های فعال در این صنعت رقابتی نیازمند الگویی فراگیر و بلندمدت برای بقا در بازار هستند. در این مطالعه به ارائه الگوی بازاریابی استراتژیک در صنعت مبلمان پرداخته‌شده است. مطالعه حاضر ازنظر هدف یک مطالعه کاربردی-توسعه‌ای است و از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده‌ها، یک پژوهش پیمایشی مقطعی است. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه طیف لیکرت استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ بررسی گردید. همچنین برای اعتبارسنجی پرسشنامه از روایی همگرا بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان صنعت مبلمان است. نمونه‌گیری بخش کیفی با روش هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. جامعه آماری در بخش کمی نیز شامل مدیران و کارشناسان صنعت مبلمان کشور است. با استفاده از روش اندازه اثر کوهن، 140 نفر به‌عنوان نمونه محاسبه شده است. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده گردید. جهت تحلیل داده‌ها در بخش کیفی به روش نظریه‌پردازی داده بنیاد به شناسایی شاخص‌های الگوی بازاریابی استراتژیک مبادرت ورزیده شد. برای اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل کیفی 6 مقوله اصلی، 18 مقوله فرعی و 102 شاخص پایه شناسایی شد. بر اساس الگوی پارادایمی پژوهش مشخص گردید نیروهای رقابتی شرایط علی را تشکیل می‌دهند. بازاریابی استراتژیک پدیده محوری است. تحقیقات بازاریابی شرایط زمینه‌ای را فراهم می‌آورند و مسئولیت اجتماعی شرکت نیز شرایط مداخله‌گر می‌باشد. استراتژی بازاریابی عامل راهبردی است که در نهایت به پیامدهای عملکردی بازاریابی مانند سهم بازار، مدیریت بازار و ارتقای فروش منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1]   Nejad, E., A, Farshchian., Amir, H., Azizi, V., 2021. Traditional Iranian furniture. Green Architecture, 7 (23), 9-20. (In Persian)
[2]   Haghighi, R. F., Abtahi, A., Torabi, M., 2019. Analysis of barriers to furniture exports in Iran using interpretive structural modeling. Iranian Wood and Paper Sciences Research, 34 (67), 180-192. (In Persian)
[3]   Beino, O., and Alexanderson, L., 2020. Impact of Green Marketing on Consumer Behaviour: A Case Study on the Furniture Industry. Business and markting journal, 2(3), 161-182.
[4]   Adamu, U. G., Hussin, S. R., and Ismail, N. A., 2020. Perceived performance of wood furniture small medium enterprises on innovative marketing strategies in Nigeria. Journal of Postgraduate Current Business Research, 5(1), 26-49.
[5]   Morgan, N. A., Whitler, K. A., Feng, H., & Chari, S., 2019. Research in marketing strategy. Journal of the Academy of Marketing Science, 47(1), 4-29.
[6]   Mohammad, M. Z., Ghoffrani, M., 2020. Investigating the impact and influence of factors affecting the economic growth and development of the classical furniture industry. Iran Wood and Paper Industries. 11 (2), 281-292. (In Persian)
[7]   Setiawan, A. I., & Ferdinand, A. T., 2021. Synergized Network Asset: A Driver for Indonesia’s Furniture Industries to Elevate Marketing Performance. International Journal of Business and Society, 22(2), 765-787.
[8]   Torabi, M., 2018. Analysis of barriers to the export of Iranian furniture by structural-interpretive modeling. Master Thesis, Supervisor: Farzad Haghighi Rad, Consulting Professor: Amirreza Abtahi, Industrial Management, Operations Research, Kharazmi University. (In Persian)
[9]   Alizadeh, H., Faezi, M., Azizi, M., 2014. Examining the foreign trade situation of furniture, determining and prioritizing the indicators affecting export development. Wood and paper science research. 29 (2), 299-309. (In Persian)
[10] Hosseini, B., Askari, F., Karamollahi, A., 2021. Investigating the effect of customer loyalty, satisfaction and participation on the intention of customers to buy in the country's furniture industry. Parsumdir Marketing Quarterly, 7 (22), 1-11. (In Persian)
[11] Hashemonia, S., Yousefi, M., 2021. Investigating the factors affecting the development of marketing strategy among successful exporters. New research approaches in management and accounting, 5 (75), 1-19. (In Persian)
[12] Cuevas, S., Patel, N., Thompson, C., Petticrew, M., Cummins, S., Smith, R., and Cornelsen, L., 2021. Escaping the Red Queen: Health as a corporate food marketing strategy. SSM-population health, 16(1), 1-1.
[13] Ramshi, C., Jamali, s., Khalili, S., 2021. Investigating the effect of green marketing strategies on competitive advantage. Cooperatives and Agriculture, 10 (37), 72-93. (In Persian)
[14] de Souza, M., Pereira, G. M., de Sousa Jabbour, A. B. L., Jabbour, C. J. C., Trento, L. R., Borchardt, M., and Zvirtes, L., 2021. A digitally enabled circular economy for mitigating food waste: Understanding innovative marketing strategies in the context of an emerging economy. Technological Forecasting and Social Change, 17(3), 121-162.
[15] Van Hong, P., and Nguyen, T. T., 2020. Factors affecting marketing strategy of logistics business–Case of Vietnam. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 36(4), 224-234.
[16] Azizi, M., & Mansouri, H., 2021. analysis of marketing strategic planning in the home furniture industry by applying anp: a case study of the iranian home furniture industry. International Journal of the Analytic Hierarchy Process, 13(1).
[17] Vasileiou, K., Barnett, J., Thorpe, S., & Young, T., 2018. Characterising and justifying sample size sufficiency in interview-based studies: systematic analysis of qualitative health research over a 15-year period. BMC medical research methodology, 18(1), 1-18.
[18] Bogdan, R. C. & Biklen, S. K., 2006. Qualitative research in education: An introduction to theory and methods. Allyn & Bacon. ISBN 978-0-205-51225-6.
[19] Azar, A., Gholam z.R., 2019. Least Minor Squares, Tehran: Negah Danesh Publications. (In Persian)
[20] Strauss, A., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology: An overview.
[21] Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M., 2015. A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the academy of marketing science, 43(1), 115-1.