بررسی ارتباط بین شاخص‌های قطر پیچ و سوراخ پیش ساخته با توان نگه داری آن در چوب چندسازۀ لایه‌ای (LVL) برای تدوین مدل رگرسیونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در این پژوهش شاخص‌های پیچ، قطر سوراخ پیش ساخته آن و ارتباط بین این شاخص‌ها با توان نگه‌داری پیچ در مقاطع عرضی و طولی و سطح پنل‌های چندسازه‌ای لایه‌ای (LVL) برای دستیابی به مدلی رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی تخته‌های LVL آزمونی 9 لایه از گونه صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) تولید شدند. برای ساخت LVL از چسب پلی وینیل استات استفاده شد. نمونه‌های آزمونی به ابعاد 5/7 × 5/7 سانتی‌متر از LVLهای ساخته شده تهیه شدند. سوراخ‌های پیش ساخته نمونه‌های آزمونی در چهار سطح 50، 60، 70 و 80 درصد قطر پیچ تعبیه شد. نمونه‌های آزمونی مورد مطالعۀ با پیچ‌های پانلی‌ به قطر اسمی 2/4، 5، 6 و 7 میلی‌متر ساخته شدند. توان نگه‌داری پیچ در جهت عمود بر سطح و مقاطع عرضی و طولی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دادند که توان نگه‌داری مقطع طولی نسبت به توان‌نگه‌داری عمود بر سطح و مقطع عرضی بیشتر بوده است. همچنین نتایج نشان دادند که با افزایش قطر سوراخ پیش ساخته توان نگه‌داری پیچ در همه قطرها کاهش می‌یابد. ولی با افزایش قطر پیچ توان نگه‌داری پیچ افزایش داشته است. بیشترین توان نگه‌داری را پیچ پانلی به قطر 7 میلی‌متر و سوراخ پیش ساخته با 50 درصد قطر پیچ در LVL داشته است. کمترین توان نگه‌داری با همین پیچ به قطر 2/4 میلی‌متر و سوراخ پیش ساخته 80 درصد قطر پیچ مشاهده شده است. در نهایت معادله رگرسیون خطی X2 358/3-X1411/0+055/3 = ys، X2 358/3-X1411/0+055/3 = ye║و X2 358/3-X1411/0+055/3 = ye┴ به ترتیب برای توان‌نگه‌داری عمود بر سطح، مقطع طولی و مقطع عرضی LVL به عنوان مدل پیش بینی توان نگه‌داری پیچ در LVL ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Ebrahimi, Gh., 2007. Engineering design of furniture structure. Tehran university publication, 491 Pages. (In Persian).
[2] Eckelman, C.A., 1975. Screw holding performance in hardwoods and particleboard. Forest Products Journal, 25(6): 30–35.
 [3] Fujimoto, Y. and Mori, M., 1983. Performance of wood screw joints for particleboard. Science Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, 30(1): 45–47.
[4] Semple, K. E. and Smith, G. D., 2005. Prediction of internal bond strength in particleboard from screw withdrawal resistance models. Wood and Fiber Science, 38(2): 256–267.
[5] Arabi, M., Faezipour, M., Rostampour Haftkhani, A. and Maleki, S., 2010. The effect of particle size on the prediction accuracy of screw withdrawal resistance (SWR) models. Journal Indian Academic Wood Science, 9(1): 53–56. (In Persian).
[6] Maleki, S., Faezipour, M., Ebrahimi, GH. and Layeghi, M., 2012. The predicting ultimate of joint withdrawal resistance constructed of plywood with regression models application according to diameter and penetrating depth. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 4(2): 11-22. (In Persian).
[7] Eckelman, C. A., 2004. Engineering Design of furniture. Purdue Uni.UsA. 99 p.
[8] Fairchild, I. J., 1926. Holding power of wood screws. US National Bureau of standards tech, 319(2): 553-580.
[9] Chen, Y., Zhu, S., Guo, Y., Liu, S., Tu, D. and Fan, H., 2016. Investigation on withdrawal resistance of screws in reconstituted bamboo lumber. Wood Research, 61(5): 799-810.
[10] Sydor, M. and Wołpiuk., 2016. Analysis of resistance to axial withdrawal of screws embedded in locally reinforced MDF. Drewno, 59(196): 173-182.
[11] Ebrahimi, G., 2009. Engineering Design of Wood Structure Tehran university publication, 1000 p. (In Persian).
 [12] Eckelman, C.A., 1993. Potential uses of laminated veneer lumber in furniture. Forest Products Journal, 43(4): 19–24.
 [13] Watanuki, Y., Tadashi, T. and Datsuo N., 1983. Utilization of hardwood LVL as furniture stock. Journal Japan Wood Research, 29(5): 375–381.
[14] Standard test methods for Mechanical fasteners in wood, Annual Book of ASTM Standard, D 1761–88, 2008.
[15] Haftkhani, A.R., Ebrahimi, G.H., Tajvidi, M. and Layeghi, M., 2011. Investigation on withdrawal resistance of various screws in face and edge of wood–plastic composite panel. Materials and Design, 32(7): 4100–4106.
[16] Zarechahoki, M. A., 2009. Data analysis in natural resources research using spss software, Jahad Daneshgahi Tehran branch publication, 310 p. (In Persian).