بررسی میزان آبشویی نانوذرات مس در تیمار های ترکیبی اشباع- فشرده سازی چوب پس از کهنگی تسریع شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 مدیر پژوهش، کمپانی زیلم (مسئولیت محدود)، شماره 15 جاده هادسون، نیوپلایموث 4341، نیوزلند

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخاردهی و فشرده سازی بر روی آبشویی چوب تیمارشده با نانو اکسید مس با غلظت 400 و 200 ppm اشباع انجام شد. تیمار اشباع نمونه های چوبی نوئل و صنوبر درفشار 4 بار و زمان 20 دقیقه صورت گرفت، نیمی از نمونه های اشباع شده با نانو ذرات پس از خشک شدن تحت دمای °C150 و زمان 2 سا‌‌عت بخاردهی شدند و سپس به مدت 3 ساعت در پرس °C170 به میزان 33% فشرده شدند. تمامی نمونه‌ها پس از 6 مرحله آزمون کهنگی تسریع‌شده (طبق استاندارد ASTM D-1037) در یک دوره 14 روزه مطا‌بق استاندارد EN84 (1997) مورد آبشویی قرارگرفتند.‌‌‌‌ محلول حاصل از آبشویی تحت بررسی جذب اتمی در مرکز زمین شناسی واکتشافات معدنی قرار گرفت. نتایج نشان داد‌ند نمونه هایی که فقط تیمار اشباع با نانومس شدند آبشویی نشدند؛ اما پیش تیمار بخار و فشرده سازی موجب آبشویی نانو مس شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]       Rassam, G., Ghofrani, M., Taghiyari, H R., Jamnani, B., Khajeh, M.A., 2012. Mechanical performance and dimensional stability of nano-silver impregnated densified spruce wood. European Journal of Wood and Wood Products, 70: 595–600.
[2]       Taghiyari, H.R., Ghorbani, .M. and Kalantari, A., 2013. Effects of silver and copper nano particles on gas and liquid permeability of heat-treated solid woods. Special Topics & Reviews in Porous Media —An International Journal, 4(1): 81–97.
[3]       Taghiyari, H.R, Enayati, A. and Gholamiyan, H., 2013. Effects of nano-silver impregnation on brittleness, physical and mechanical properties of heat-treated hardwoods. Wood Science and Technology, 47: 467–480.
[4]       Kalbasi, M.R., Abdollahzadeh E., Salari joo H., 2012. Effect of colloidal silver nanoparticlesvon population of gut bacteria flora of rainbow trout. Journal of Veterinary Research, 67(2): 181-189 (In Persian).
[5]       Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing - Leaching procedure. BS EN 84: 1997
[6]       Standard Test Methods for Evaluating Properties of Wood-Base Fiber and Particle Panel Materials, ASTM Standard, D-1037, 2012.
[7]       Matsunaga, H., Kiguchi, M. and Evans, P., 2007. Micro-distribution of metals in wood treated with a nano-copper wood preservative. International Research Group on Wood Protection, Document No.  IRG/WP 07-40360. 10 p.
[8]       Mortimer, C.E., 1998. General Chemistry, Wadsworth Publishing Company, 902 p.
[9]       Dashti, H., Tarmian, A., Faezipour, M. and Shahverdi, M., 2011. Effect of pre-steaming on mass transfer properties of fir wood (Abies alba L.): A gymnosperm species with torus margo pit membrane. BioResources, 72: 1907-1918.
[10]   Sayar, M., Tarmian, A., Azadfallah, M. and Taghiyari, H.R., 2013. Thermal treatment and its effect on the gas permeability of Populus nigra. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 4(1): 151-159.  (In Persian).