استفاده از آنزیم ویسکوزیم به عنوان یک فنآوری جایگزین برای پالایش و بهبود خصوصیات خمیر کاغذ سودای باگاس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه گنبد کاووس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

در این تحقیق تاثیر استفاده از آنزیم ویسکوزیم به منظور اصلاح کردن خصوصیات خمیر و کاغذ سودای باگاس مورد بررسی قرار گرفت. آنزیم ویسکوزیم (مخلوط آنزیم‌های تجزیه کننده کربوهیدرات ها) حاصل از قارچ Aspergillus sp در مقادیر مختلف 5/0، 1 و IU2 و مدت زمان مختلف 5/0، 1 و 2 ساعت بر خمیر و کاغذ سودای باگاس تاثیر داده شد. برای تهیه کاغذ دست ساز از آیین نامه تاپی استفاده شد. جهت مقایسه کاغذهای ساخته شده از آزمون تجزیه واریانس و برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون دانکن استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که درجه روانی و درجه پلیمریزاسیون خمیر کاغذ با افزایش غلظت آنزیم و زمان واکنش، کاهش یافت. در واقع پیش تیمار آنزیمی خمیر سودای باگاس همانند پالایش مکانیکی عمل کرده و با فیبریلاسیون خارجی بیشتر الیاف، باعث بهبود خصوصیات مکانیکی کاغذ سودای باگاس شد. با اعمال تیمار آنزیمی، شاخص مقاومت به کشش و ترکیدن بهبود یافت. به طوری که غلظت آنزیم IU5/0 و زمان واکنش یک ساعت بیشترین شاخص مقاومت به کشش، ترکیدن و پارگی را دارا بود. با افزایش غلظت آنزیم (IU2) به دلیل افت ویسکوزیته و درجه پلیمریزاسیون اگرچه مقاومت‌ها کاهش یافتند ولی همچنان در مقایسه با نمونه شاهد دارای مقاومت بیشتری بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]       Bissoon, S., Singh, S. and Singh, S., 2002. Evaluation pf the bleach enhancing effect on xylanases on bagasse pulp. Biotechnology in the pulp and paper industry. Process Biochemistry, 37(6): 567-572.
[2]       Aehle, W., 2007. Enzymes in industry, production and applications. 517 p.
[3]       Bajpai, P. and Bajpai, P.K.., 1999. Biotechnology for environmental protection in the pulp and paper industry. 330 p.
[4]       Bajpai, P., Mishra, S.P., Mishra, O. P., Kumar, S. and Bajpai, P.K.., 2006. Use of enzymes for reduction in refining energy – laboratory studies. Tappi Journal, 5(11): 25-32.
[5]       Dienes, D., Egyházi, A. and Réczey, K.., 2004. Treatment of recycled fibre with Trichoderma cellulases. Industrial Crops and Products, 20(1): 11–21.
[6]       Viikari, L., 2002. Trends in pulp and paper biotechnology. In: Progres in Biotechnology. Biotechnology in the pulp and paper industry. Tappi Journal, 21(3): 1-6.
[7]       Sing, R. and Bhardwaj, N.K.., 2010. Enzymatic refining of pulps: an overview. Ippta Journal, 22(2): 109-116.
[8]       Kirk, K., Jeffries, T. and Thomas, W., 1996. Roles for microbial enzymes in pulp and paper Processing. Ippta Journal, 23(10): 23-35.
[9]       Verma, P., Bhardwaj, N.K. and Chakraborti, S.K.., 2010. Enzymatic upgradation of secondary fibers. Iranian Ippata Journal, 22(4): 133-136.
[10]   Sari, F.D., Elyani, N., Rozikin, H. and Kusumawati, L., 2007. Biorefining as an alternative technology for pulp refining. Cellulose new, 42(1): 1-7.
[11]   Tripathi, S., Sharma, N., Mishra, O.P., Bajpai, P. and Bajpai, P.K.., 2008. Enzymatic refining of chemical pulp. Ippta Journal, 20(2): 129-132.
[12]   Gil, N., Gil, C., Amaral, M.E., Costa, A.P. and Duarte, A.P., 2009. Use of enzymes to improve the refining of a bleached Eucalyptus globulus kraft pulp. Biochemical Engineering Journal, 46: 89– 95.