تحلیل مدل زنجیره ارزش فرآیندی صنوبر در استان آذربایجان غربی باهدف بهسازی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

چکیده

با توجه به وسعت و اهمیت صنوبر‌کاری و نقش آن در اقتصاد استان آذربایجان غربی، مطالعه درزمینهٔ بررسی زنجیره ارزش این محصول ضروری است. با ترسیم زنجیره ارزش جامع و شناسایی فقدان‌های موجود، شرایط تکمیل زنجیره ارزش در استان موردبررسی قرار گرفت. با توجه به فقدان‌های موجود در زنجیره ارزش استان، راهبرد مناسب برای توسعه زنجیره ارزش با کمک روش ANPمشخص شد. نتایج مربوط به محاسبه ضریب تراکم در استان آذربایجان غربی نشان داد، مقدار LQ در این استان برابر با 65852/0 است. نتایج حاصل از اولویت‌بندی زیر معیارهای مؤثر بر توسعه زنجیره ارزش چوب صنوبر در استان آذربایجان غربی نشان داد، دسترسی به مواد اولیه چوبی با وزن 16/0 مهم‌ترین زیر معیار است، پس‌ازآن پایداری تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات، نیروی انسانی، نزدیکی به بازارهای داخلی، تخصص و مهارت و منابع مالی با اوزان به ترتیب 132/0، 123/0، 116/0، 105/0، 102/0 و 07/0 قرار دارند. وزن دیگر زیر معیارها اهمیت کمی در توسعه زنجیره ارزش چوب صنوبر دارند. نتایج نهایی حاصل از اولویت‌بندی گزینه‌ها نشان می‌دهد، بیشترین وزن مربوط به تخته خرده چوب با مقدار 295/0 است. گزینه‌های بعدی که دارای اولویت توسعه هست، OSB، MDF و HDF هستند که به ترتیب دارای اوزان 185/0 و 178/0 می‌باشند. پس از فرآورده‌های مرکب چوب، فرآورده‌های شیمیایی چوب یعنی سلولز، خمیرکاغذ و کاغذسازی به ترتیب با اوزان 112/0، 1/0 و 066/0 اولویت دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مراجع
[1]       Asadi, F. and Bagheri, R., 1994. Changes in poplar cultivation using aerial photographs and ground controls. Journal of Forest and Poplar Research, 3(1):89-108. (In Persian).
[2]       Jazirehee, M., 1999. Reforestation in arid areas. University of Tehran Press, 455 p. (In Persian).
[3]       Fattahi, M., 1999. Zagros forests management. Forest and Rangelands Research Institute publication. Tehran, 255 p. (In Persian).
[4]       Vatani, L. and Davanlu, M., 2008. Problems and barriers in wood culturing. The second poplar planting potentially, Forest and Rangelands Research Institute, 2(1): 355-358. (In Persian).
[5]       Carter, D.R. and Newman, D.H., 1998. The impact of reserve prices in sealed did federal timber sale auctions. Forest Science, 44(1): 485-495.
[6]       Louis, E.B., James, P.E. and Fernanes. C. M., 1999. Agro-forestry in Sustainable Agriculture Systems. CRC Press, lewis, 416 p.
[7]       Knoke, T., Martin, M. and Plusczyk., 2001. The effect of Volatile stumpage pieces on the economic attractiveness of a silvicultur transformation strategy. Forest Policy and Economics, 2(2): 229-240.
[8]       Balatinecz, J. and Kretschmann, D., 2001. Properties and utilization of poplar wood, in poplar culture in North America, Part A, Chapter 9, NRC research press, National research council of Canada, Ottawa, ON KIA OR6, Canada. 5(2). 277-291.
[9]       Davision, J. and Riggs, W., 2004. Hybrid poplar production 1998-2003 in Eureka and Churchill counties, university of Nevada publication search, 35(1):25-39.
[10]   Niquidet, K. and van Kooten, G.C., 2006. Transaction Evidence Appraisal: Competition in British Columbia’s Stumpage Markets, Forest Science, 52(4): 451-459.
[11]   Kitikidou, K., Minas, K. and Milios, E., 2012. Site index curves for young Populous tremula stands on Athos Peninsula (northern Greece). Tubitak, 36(2): 55-63.
[12]   Jalili, A. and Ghasemi, F., 2007. Strategy for sustainable supply of lignocelluloses materials, Forest and Rangelands Research Institute.3 (1): 312-319. (In Persian).
[13]   Miller, P., Botham, R., Martin, R. and Moore, B., 2001. Business clusters in the UK: a first assessment. Department of Trade and Industry, London, 3(2): 18-32.