تاثیر تیمار شیمیائی و درصد فشردگی بر خواص مکانیکی چوب فشرده پالونیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه تکنولوژی و مهندسی چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار، گروه تکنولوژی و مهندسی چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

از زمان پیدایش انسان تاکنون، چوب به عنوان یک ماده آلی و اولیه مهم مطرح بوده است، بنابراین حفظ، تجدید و استفاده بهینه از آن، مسئله مورد توجهی می‌باشد. از طرفی، با توجه به موقعیت جنگل در ایران، استفاده از گونه سریع الرشد پالونیا، مسیری نوین در صنایع چوب فراهم می‌آورد. اما از سوی دیگر این گونه با داشتن دانسیته کم، از مقاومت‌های پایینی برخوردار است. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای افزایش دانسیته این چوب اشباع آن با رزین و فشرده‌ کردن آن است. در این پژوهش تلاش بر این بوده است تا ابتدا با استفاده از پیش‌تیمار، نفوذپذیری و اشباع پالونیا با استفاده از رزین اوره فرمالدئید افزایش یابد سپس فشرده‌سازی انجام گیرد. برای این کار 2 متغیر نوع پیش‌تیمار و درصد فشردگی که هر کدام دارای دو سطح بودند، تعیین شد. پیش‌تیمار با سدیم‌کلرید و سدیم‌هیدروکسید و فشردگی 40 و 50 درصد انجام گرفت. در مجموع تعداد 72 نمونه آماده شد و پس از تولید چوب فشرده، درصدجذب و خواص مکانیکی شامل مقاومت به فشار موازی الیاف، مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته خمشی و مقاومت به ضربه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که خواص مکانیکی بهبود یافته و نمونه‌های پیش‌تیمار شده با سدیم‌کلرید در هر دو سطح فشردگی 40 و 50 درصد دارای بیشترین مقدار این خواص بودند.

کلیدواژه‌ها


[1]     Sadatnejad, S.H., Tajvidi, M. and Yosefi, H., 2008. Effect of longitudinal compression to bulk cell wall on mechanical properties of steamed treated of beach wood. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 23(2): 191-199. (In Persian)
[2]     Omidvar, A., 2009. Textbook of Wood-polymer composite, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Publication, Gorgan, 120 p. (In Persian)
[3]     Sekalu, M. and Khazaeian, A., 2012. The effect of chemical modification with phenol formaldehyde and compression on mechanical properties of Paulownia Wood. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 3(1): 13-28. (In Persian)
[4]     Edalat, H.R., Tabarsa, T. and Reisi, M., 2008. Densification of Paulownia wood by using of hot-press. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 23(2): 136-148. (In Persian)
[5]     Kollman, F.P., Kuenzi, E.W. and Stamm, A.J., 1975. Principle of wood science and Technology, Vol. 2, Wood based materials.1st Ed., Springer-verlag, New York, Heidelerg, Berlin, 703 p.
[6]     Yuhe, Ch., and Muehl, J.H., 1999. Factors of affecting the spring back of compressed Paulownia wood. Journal of Forestry research, 10(3): 168-172.
[7]     Mohammadi, M., Tabarsa, T. and Tasooji, M., 2011. Effect of static densification of treated paulownia wood on relationship between strength and density. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 26(3): 592-604. (In Persian)
[8]     Bodig, J. and Jayne, BA., 1982. Mechanics of Wood and Wood Composites. Van Nostrand Reynold Compony, New York. ISBN 442008228.
[9]     Shams, M.D., and Yano, H., 2009. A new method for obtaining high strength PF resin impregnated wood composites at low pressing pressure. Journal of tropical forest science, 21(2): 175-180.