بررسی اثر آزمون کهنگی تسریع شده بر سفتی کابینت MDF آشپزخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مناب عطبیعی دانشگاه تهران

2 استاد،رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مناب عطبیعی دانشگاه تهران

3 استاد رشته ف نآوری چوب و طراحی مبلمان، دانشگاه موولا، ترکیه

4 استادیار، رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مناب عطبیعی دانشگاه تهران

چکیده

سازه های صفح های- مکعبی، اشکال پایه به کار رفته در تولید انواع قفسه و کابینت آشپزخانه می باشند. در این بررسی
ساخته و در معرض آزمون MDF قفسه های چهارگوش در اندازه واقعی کابینت آشپزخانه با استفاده از پیچ و دو نوع تخته
کهنگی زود هنگام (تسریع شده) قرار گرفتند. در کل 50 قفسه ساخته و آزمون شدند. 25 قفسه از تخته بدون روکش و بدون
نوار لبه چسبان و 25 قفسه دیگر که به عینه همانند بودند از تخته روکش ملامینه به همراه نوار لبه چسبان در لب ههای خود
ساخته شدند. در کل پنج تیمار (با احتساب شاهد) که به لحاظ مدت زمان قرار گیری در معرض آزمون کهنگی با یکدیگر
تفاوت داشتند بر روی قفس هها اعمال شد. سپس سفتی این کابین تها پس از اعمال بار در ناحیه کشسان اندازه گیری شد.
نتایج تحلیل های آماری نشان داد که تیمار با احتمال اطمینان 99 % اثر معنی داری بر تغییرات سفتی قفس ههای روکش ملامینه
نشان داد که (T و لبه چسبان شده دارد. مقایسه بین سفتی نمون ههای شاهد و نمون ههای تیمار شده در شدیدترین آزمون ( 5
به طور میانگین 10 % کاهش سفتی در تمامی کابین تها پس از اجرای آزمون کهنگی زودهنگام قابل پیش بینی است. این
و به مقدار تا حدودی برابر در مقایسه با نمون ههای شاهد خود دیده شد. با این MDF کاهش سفتی در هر دو نوع کابینت
وجود قفسه های ساخته شده از تخته های روکش ملامینه و لبه چسبان شده سفتی مطلق بیش از سه برابر نسبت به قفس ههای
همانند اما ساخته شده از تخت ههای بدون روکش و بدون نوار لبه چسبان هم در بین نمونه های شاهد و هم تیمار پنجم خود
نشان دادند که این امر ثابت می کند اثر روکش و نوار لب هچسبان بر افزایش سفتی سازه جعبه بسیار قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها


[1] Eckelman C., Munz S., 1987 “Rational design of cases with front frames and semi-rigid
joints” Forest Product Journal, Vol. 37, No. 6:25-30
[2] Ho C.L., Eckelman C., 1994 “The use of performance tests in evaluating joints and
fasteners strength in case furniture“ Forest Product Journal, Vol. 44, No. 9 :47-53
[3] Luppold W. G. ; Bumgardner M. S., 2009 “The wood household furniture and kitchen
cabinet industries: A contrast in fortune” Forest Product Journal, Vol. 59, No. 11/12
[4] Eckelman C., Rabiej R., 1985 “A comprehensive method of analysis of case furniture”
Forest Product Journal, Vol. 35, No. 4:62-68
[5] Lin Shin-Chao, Eckelman C., 1987 “Rigidity of furniture cases with various joint
constructions” Forest Product Journal, Vol. 37, No. 1:23-27
[6] Tankut N., 2009 “Effect of various factors on the rigidity of furniture cases” African
Journal of Biotechnology, Vol. 8, No. 20:5256-5270
[7] Haji Abdul Rajak Z.I., Eckelman C., 1993 “Edge and face withdrawal strength of large
screws in particleboard and medium density fiberboard” Forest Product Journal, 43(4):25-30
[8] Haji Abdul Rajak Z.I., Eckelman C., 1996 “Analysis of corner joints constructed with
large screw” Journal of Tropical Forest Products. 2(1):80-92
[9] Standard Test Methods for Evaluating Properties of Wood-Base Fiber and Particle Panel
Materials, Annual Book of ASTM Standard, 04.10, D 1037-99, 2001
[10] Norbord, 2004 “Medium density fiberboard: How to use MDF screws, MDF from Start
to Finish” Technical Data Sheet. Composite Panel Assoc., Gaithersburg, MD
[11] McNatt J. D., Link C., 1989 “Analysis of ASTM D 1037 accelerated aging test” Forest
Product Journal, Vol. 39, No.10
[12] Cost: Wood-based panels: an introduction for specialists, Brunel University Press, 2010
p. 271-277