بررسی و تعیین عاملهای موثر بر تقاضای واردات الوار در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد ا سلامی ، واحد کرج ، گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ ، کرج ،

2 دانشیار دانشگاه آزاد ا سلامی ، واحد کرج ، گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ ، کرج

چکیده

با توجه به محدودیت منابع جنگلی در ایران ، واردات چوب های خام و برش خورده ، راه حلی اجتناب ناپذیر برای تامین نیاز
های صنایع روبه گسترش چوبی می باشد . بنابر این در این نوشتار با بررسی روند واردات چوبهایالواری در کشور بر پایه
1363 و با استفاده از - الگوی معادله ی رگرسیونی تک معادله و با استفاده از داده های دورههای زمانی سالهای 1388
مهمترین متغیرهای موثر بر میزان تقاضا برای واردات این ماده اولیه مهم و ، (OLS) روش سیستم حداقل مربعات معمولی
پر مصرف و میزان تاثیر گذاری هر یک از عاملهای موثر، به طور دقیق تعیین میشود. شکل تابعی مدل مورد استفاده یک
مدل رگرسیون خطی لگاریتم لگاریتمی می باشد. نتایج به دست آمده از برآورد تابع تقاضای واردات در سطح 5 درصد
نشان می دهد که عرض از مبداء و میزان تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی کشور بر میزان تقاضای واردات الوار تاثیر
مثبت دارند. و نرخ ارز، میزان تولید داخلی بر میزان تقاضای واردات چوبهای گرد تاثیر منفی دارند . تاثیر منفی نوسان قابل
توجه نرخ برابری ارزهای مهم در قبال ریال در ماههای اخیر برروی واردات چوبهای الواری مانعی مهم در گسترش صنایع
چوبی در کشور به شمار میآید. همچنین نتایج نشان میدهد که میزان واردات چوبهای الواری با یک وقفه در سطح 5 درصد
معنیدار نشده و لذا متغیری تاثیرگذار بر میزان تقاضای واردات الوار به شمار نمیآید. علت را بایستی در نقش بی بدیل
الوارهای وارداتی در تامین نیازهای صنایع گوناگون سلولزی کشور دانست.

کلیدواژه‌ها


[1] Association of Iran Wood Industries Employers. 2009. Statistics of import and export for
all kinds paper, wood-based panels and round wood in
http://www.iranwoodind.com/main_fa.asp. (in Persian).2008,
[2] Shoeibi, S.H., Heshmatol Vaezin, S.M. , Amiri, S, and Shamekhi, T. 2010, Impact of
wood import tariff on illegal wood logging in Northern Caspian Forests, Iranian , Journal
of Forest, l2 ( 1):13-24 (In Persian).
[3] Koushkizamani, M. 2007. Investigation of import and export of wood and wood products
in Iran’s custom, M.Sc. Thesis, Department of wood and Paper Science and Technology,
University of Tehran, 150 pages (In Persian).
[4] Gonzales, R.W., Saloni, D., Dasmohapatra, S., and Cubbage, F. 2008. South
America :Industrial roundwood supply potential , BioResources,3(1):255-269
بررسی و تعیین عاملهای موثر بر تقاضای...
114
[5] MarviMohajer, M.R. 2005.Silvicualture, Tehran university Publications, Trhran, Iran,
387p (In Persian).
[6] Mollahassani,A.2011.Investigation of influencing factors on demand for imports of
Roundwood, M.S.c. Thesis, Department of Wood and Paper Science and Technology,
Islamic Azad University, 110 pages (In Persian).
[7] Saberi, B.1995. Demand for imports function of some goods. M. Sc. Thesis,Department
of Industrial Management, Tehran University. 114 Pages (In Persian).
[8] Tofighi, H. and Mehrabian.A.2002.Investigation of effective factors on demand for
import functions of consumer , capital and intermediate goods,Journal of Economic
Research, 413):54-74(In Persian).
[9] Nasrollahi,M.2004. Aggregate demand import function for Iran: A re-evaluation with
bounds testing approach. Economic Researches,?(66):91-112 ( In Persian).
[10] Tashkini, A. and Bastani.A.2006.Estimation of demand for import function for Irans
economic. Journal of Trade Studies, 10(40):205-226(In Pesian).
[11] Bayatkashkoli,A.,Rafie,A.,Azizi, M.,Amiri, S., and Kabourani. A. 2007. Estimaton of
future trend of Wood products import and export,Journal of Agriculture and Natural
Resources,15(1):73-83 (In Persian).
[12] Bayatkashkoli,A.,2010. Studying Imports of Wood, Paper and their Products in the
World and Iran from 1998 to 2007, Iranian Journal of Wood and Paper Industries,1(2):37-
54(In Persian).
[13] Mohammadi Limaei, S., Heybatian, R., Heshmatol Vaezin,S.M. and Torkman, J., 2011.
Wood import and export and its relation to major macroeconomics variables in Iran.
Forest Policy and Economics, 13 (2011):303-307
[14] Tajdini,A.,Mofrad,H.,Latibari,A.J., and Roohnia,M.2011.Analysis of wood-based
panels to Iran: simultaneous equations model approach, African Journal of Business
Management,5(34):13169-13175
[15] Yoshimoto .A., and Yukutake, K. 2002. Japanese forest sector modeling a partial
equilibrium market model .Journal of Forest Research, 7(1):41-48.
[16] Chunquan,Z.H.Talor,R. and Guoqiang,F.2004.Chnias wood market, trade and the
environment science Press USA Inc,81p.
[17] Kangs, k., and Baudin. A. 2003. Modeling and projections of forest products demand,
supply and trade in Europe. Food and Agriculture organization of the United Nations.
Timber Committee.Geneva. 203pp.
[18] Gan,J.2004.Effects of Chinas WTO accession on global forest product trade, Forest
Policy and Economics, 6(4):509-519
[19] Zhang, J and Gan. J .2007. Who will Meet Chinas Import Demand for Forest Products
Journal of World Development, 35(12):2150-2160.
[20] Arabatzis, G. and Klonaris. S., 2009. An analysis of Greek wood and wood product
imports: Evidence from the linear quadratic aids, Forest Policy and Economics, 11(4):
266-270.
[21] Department of Statistics and Information. 1978-2007. Iran Foreign Trade Annual Book.
Islamic Republic of Irans Customs. 785pp (In Persian).
مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، سال چهارم، شماره 1، بهار و تابستان 1392
115
[22] Calendar for National Statistics. 1978-2007. Report of Industrial products. Statistical
center of Iran.( http://amar.sci.org.ir). / (In Persian).
[23] Bureau Of Economic Accounts.1978-2007, Report of Economic and Balance Sheet of
Central Bank Of Iran, Central Bank of Islamic republic of Iran.232 pp (In Persian)
[24] Shirinbakhsh, S.h. and Khonsary, Z.H. 2005. Application of Eviews in Econometrics,
1st Ed, Economic Research Institute, Tehran, Iran, 247p (In Persian).
[25] Abrishami, H. 1999.Basic Econometrics, 2nd Ed. Tehran University Publications,
Tehran, Iran, 1065 p (In Persian).
[26] Baek, J., 2010. Are-examination of factors affecting Unites States softwood lumber
imports from Canada, paper presented at the Agricultural & Applied Economics
Association‘s 2010 AAEA, CAES&WAES Joint Annual Meeting,25-27 July, Denver
Colorado, United States of America, available at: ageconsearch. umn.
edu/bitstream/60930/2/PAPER (60930). pdf (accessed 25 March 2012).
[27] Abounuri, A.A., and Hamedani, A., 2010. Analysis and Investigation of the Relation
between Economic Growth and Gasoline and Gas Oil Demand in Iran's Transportation
System (Ground-Rout), Iranian Journal of Trade Studies, 14(57):115-154(In Persian).
[28] Toppinen A. 1998, Econometric models on finish round wood market, Ph.D Thesis,
Department of Forest Science, Helsinki University, 52 pages.