ارزیابی خمیرهای کاغذ بازیافتیOCC در اختلاط با خمیرکاغذNSSC پهن برگان در شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

2 استادیار صنایع خمیروکاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

چکیده

در این تحقیق کیفیت خمیرکاغذهایOCC جمع آوری شده توسط شرکت های مختلف در مقایسه با خمیرکاغذNSSC شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران و نیز تأثیر اختلاط خمیرکاغذ OCC در اختلاط با خمیرکاغذ NSSC مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه تأثیر پالایش بر ویژگی های مقاومتی کاغذهای لایه کنگره ای (فلوتینگ) ساخته شده از خمیرهای کاغذ بازیافتیOCC و همچنین اختلاط خمیرکاغذOCC با خمیرکاغذNSSC ارزیابی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که خمیرکاغذNSSC در مقایسه با خمیرکاغذOCC از کلاسه بندی الیاف بهتر و ویژگی های مقاومتی بیشتری برخوردار بود. همچنین کیفیت خمیرهای کاغذ بازیافتیOCC تهیه شده از شرکت های تولیدکننده به دلیل گوناگون بودن مواد اولیه و فرایند تولید، متفاوت بوده و این موضوع باعث ایجاد نوسان های کیفی در فرآورده نهائی خواهد شد. پالایش خمیرهای کاغذ بازیافتیOCC، منجر به افزایش ویژگی های مکانیکی کاغذ شد. همچنین نتایج حاصل از ورقه های دست ساز آزمایشگاهی و نیز مقایسه کاغذهای لایه کنگره ای تهیه شده با درصدهای مختلف خمیرهای کاغذ بازیافتی نشان می دهد که در نتیجه مصرف خمیرهای بازیافتیOCC، بیشتر مقاومت های مکانیکی کاغذ کاهش یافته و تنها مقاومت به پارگی کمی افزایش یافت اما اختلاف معنی دار بین مقادیر مقاومت ها دیده نشد. به طور کلی نتایج به دست آمده نشان داد که با احداث یک واحد مستقل تهیه خمیرکاغذ بازیافتیOCC در کارخانه صنایع چوب وکاغذ مازندران و یا تکمیل و تجهیز سامانه آماده سازی و پالایش مناسب خمیرهای کاغذ بازیافتی می توان ضمن تولید کاغذ لایه کنگره ای با کیفیت یکنواخت و بهینه، نسبت به افزایش مصرف خمیرهای کاغذ بازیافتیOCC اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


1- برزن، ع. 1376. بررسی تاثیر بکارگیری کاغذ باطله بسته بندی در تولید کاغذ مقوای کنگره ای در مجتمع چوب و کاغذ مازندران . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس.صفحات10-1.
2- ازوجی، ع. 1379. بررسی مقایسه ای تاثیر استفاده از درصدهای مختلف مقوای بسته بندی و ضایعات برش کارتن سازی بر ویژگی کاغذ فلوتینگ حاصل از NSSC مخلوط پهن برگان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 101 ص
3- جلالی ترشیزی، ح. 1387. تعیین مناسب ترین ترکیب مواد افزودنی مقاومت خشک بر ویژگی‌های مقاومتیOCC  بازیافت شده. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 115 ص
4- میر شکرائی، س. ا. 1380. راهنمای بازیافت کاغذ باطله (تألیف کتی و گست) .تهران انتشارات آییژ.140 صفحه. 5- هنرمندی، ک. 1376. بررسی خصوصیات فیزیکی و مقاومتی کاغذ کرافت لاینر صنوبر با درصدهای مختلف کاغذهای کنگره ای. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 85 ص
6- دستورالعمل آماده سازی مواد افزودنی خمیرکاغذ وارداتی(QAPI001 ).1384. صنایع چوب وکاغذ مازندران .
7- دستورالعمل استاندارد پارامترهای کیفی محصولات در جریان ساخت و نهائی (QQAI003). 1383. صنایع چوب وکاغذ مازندران.
8- دستورالعمل بهره برداری تولید ماشین کاغذ2(QFLI001). 1384 . صنایع چوب وکاغذ مازندران.
9- دستورالعمل آزمون و آزمایش آزمایشگاه (QLBI001). 1384 . صنایع چوب وکاغذ مازندران
10- دستورالعمل کنترل آماده سازی و مصرف مواد شیمیائی واحدPM2   ((QPEI005. 1383 . صنایع چوب وکاغذ مازندران .
11- دستورالعمل کنترل پارامترهای محصول در جریان ساخت (QQAI001). 1383. صنایع چوب وکاغذ مازندران.
12- دستورالعمل مشخصات فنی ، زیست محیطی وبهداشتی مواد شیمیائی، سلولزی و لوازم پوششی (MSDS ) (QQAI002). 1383 .صنایع چوب وکاغذ مازندران.
13- G.A.Smook.1997, Hand book for pulp & paper technologists. Angus wilde publications, vancover, Bellingham,419P
14-R.W.J.Mc Kinney .1995,Technology of paper recycling, blackie academic and professional, London ,400P